Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta.

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Euroopa Liidu esmase õiguse moodustavad Euroopa Ühenduse aluslepingud , Euroopa Liidu leping , nende protokollid ja lisad, asutamislepingud ja Euroopa Liidu lepingut täiendavad ja muutvad lepingud ning liitumislepingud. Oluline on märkida, et kui EL kodaniku võrdne kohtlemine on sätestatud EL kodaniku seaduses, siis ei kuulu EL kodakondsuse alusel aset leidvad diskrimineerimisjuhtumid voliniku pädevusse ehk tema poole ei saa selles küsimus pöörduda ning volinik ei saa ka arvamust avaldada. Loodame, et vastavasisuline seadusmuudatus jõuab peatselt vastuvõtmiseni. Otsuse jõustumine sõltub adressaatidest.

Sihtpiirkonnaks jääb Ida-Viru maakond ning lähiajal keskendutakse üleminekuks vajalike meetmete ja tegevuste ettevalmistamis ele, mis võimaldaks anda piirkonnale arengutõuke.

Kuidas teada saada, millise suurusega liige

Eesti lähtub Euroopa Komisjoni tagasisidest piirkonna laiendamise aluste kohta, mille kohaselt ei täidaks üleminekupiirko nna laiendamine fondi eesmärke. Nimelt tegi valitsus detsembris rahandusministe eriumile ülesandeks alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi selgitamaks välja, kas üleminekust mõjutatud piirkondadena võiks teatud tingimustel käsitleda ka haldusreformi eelsel ajal Ida-Virumaa koosseisu kuulunud alasid, näiteks Aserit Lääne-Virumaal ning endiseid Lohusuu valla Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta Avinurme valla territooriume Jõgevamaal.

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole sihtpiirkonna laiendamine tõenäoline.

Kuidas suurendada liikme allalaadimist

Kava koostamise raames olen ka varem avaldanud arvamust, et sihtpiirkonna laiendamine ei oleks sisuliselt õige ning koalitsioonipar tner jagab seda arvamust. Jätkuva laiendamistaotl usega võime kaotada kogu menetluse käigus väärtuslikku aega, samas, kui tõenäosus laiendamise toetuseks Euroopa Komisjoni poolt on pea olematu.

Suurenenud veeni seksikas liige

Praegu on esmatähtis asjaga edasi minna ning suunata kõik jõupingutused fondi raha võimalikult kiireks kasutuselevõtuk s ja Ida-Virumaa reaalseks arenguks. Õiglase ülemineku fondi toetust saab kasutada üksnes territoriaalses ülemineku kavas määratletud üleminekupiirko nnas, mis lepitakse kokku Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel.

Suurenda videoga

Valitavad piirkonnad peavad olema sellised, kus avaldub kõige suurem negatiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju kliimaneutraals usele üleminekul. Euroopa Komisjon soovitab oma kriteeriumite alusel suunata Eestis abi Ida-Virumaale kui põlevkivi kasutamise vähendamisest enim mõjutatud piirkonnale ja meil ei ole täna enam põhjust seda kahtluse alla seada.

Koore paksuse ja pikkus liige