Suurendage liiget kell 14

Seltsi juhatus kasutab ülaltoodud otsustest tulenevaid volitusi üksnes juhul, kui Selts juhatus võtab vastu otsuse Varssavi börsil noteerimise kohta. Näiteks võimaldatakse teoste kasutamine ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata teksti- ja andmekaeve eesmärkidel nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Samuti krediidiasutusele proportsionaalsemate nõuete kehtestamine ja nõuete suurem sidumine krediidiasutuse võetud riskidega. Teine lugemine — viis eelnõu: Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise Sündmused Kell 11 — Riigikogu Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Mongoolia parlamendi Mongoolia-Eesti parlamendirühmaga.

Uue direktiivi vastuvõtmine tõi kaasa ka vajaduse üle vaadata riigisisesed õigusaktid, mis reguleerivad mittesularahaliste maksevahenditega seotud kuritegevuse vastast võitlust Eestis. Eelnõuga plaanitakse muu hulgas tõsta omastamise sanktsiooni ülemmäära ehk vangistust ühelt aastalt kahele aastale.

Tehakse ka muid muudatusi, et direktiiv riigisisesesse õigusesse üle võtta.

Esimene lugemine — kaks eelnõu: Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse kriminaalmenetluse seadustiku revisjon eelnõu SE. Muudatused võimaldavad üleminekut täisdigitaalsele ja andmepõhisele kriminaalmenetlusele. Kriminaalmenetluse seadustiku sõnastus muudetakse tehnoloogianeutraalseks ja loobutakse terminitest, mis viitavad paberdokumentide vormistamisele.

Toimikut peetakse tulevikus e-toimiku süsteemis mis tagab digitaalse teabevahetuse. Samuti lihtsustatakse menetlustoimingu läbiviimise nõudeid ja soodustatakse heli- ja audio-videosalvestiste kasutamist. Sarnased muudatused tehakse ka väärteomenetluse seadustikus.

  1. Üldkoosolek on kokku kutsutud Seltsi juhatuse poolt vastavalt äriseadustiku § lõikele 2.
  2. Kuidas suurendada verevoolu liikmeks
  3. Rakvere linnas puudub praegu atraktiivne maamärk, mis köidaks välisturiste.
  4. Liikme salajast suurendamine
  5. Peenise suurus soltub sellest
  6. Riigikogu eelinfo teisipäevaks, aprilliks - Riigikogu

Seadustikus tehakse ka hulgaliselt muid muudatusi. Näiteks korrastatakse kriminaalmenetluse efektiivsuse suurendamiseks tõendite süstemaatikat, täpsustatakse tähtaegade regulatsiooni, soodustatakse kannatanu ja süüdlase leppimist ning tehakse mitmeid muudatusi, mis on suunatud menetlusressursi säästmisele.

Suurendage liiget kell 14

Samuti laiendatakse tõkendite loetelu, mida oleks võimalik kaaluda vahistamise alternatiivina või mis aitaksid tagada kriminaalmenetlust juriidilisest isikust kahtlustatava suhtes. Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse autoriõiguse direktiivide ülevõtmine eelnõu SE. Eelnõuga võetakse üle kaks Euroopa Liidu Seadusemuudatustega tagatakse tarbijale parem juurdepääs autoriõigusega kaitstavale sisule, kaitstes samas ka autorite ja esitajate õigusi.

Suurendage liiget kell 14

Muudatustega parandatakse autorite ja esitajate läbirääkimispositsiooni autorilepingute sõlmimisel, kohustades teist lepingupoolt andma neile vähemalt kord aastas infot õiguste kasutamise kohta.

Samuti antakse võimalus laiendatud kollektiivsete litsentsilepingute sõlmimiseks teoste kasutamisel, kui igalt üksikult õiguste omajalt loa saamine oleks kasutajale liigselt koormav, see puudutab näiteks televisiooni või raadioteenuste pakkumisi.

Suurendage liiget kell 14

Muuhulgas kehtestatakse ka kohustused veebiplatvormidele nt YouTube, Facebookkelle peamine eesmärk on võimaldada teenuse kasutajatel laadida sisu üles ning pääseda ligi teostele, esitustele ja muule sisule, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õigustega videoklipid kontsertidest, väljavõtted filmidest ja teleseriaalidest, muusikasalvestised jne.

Samuti täiendatakse vaba kasutuse juhtusid, mil kasutajatel on lubatud kasutada kaitstud teost või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti nt esitust või fonogrammi ilma õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmata.

Näiteks võimaldatakse teoste kasutamine ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata teksti- ja andmekaeve eesmärkidel nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Kehtiva õiguse järgi on see lubatud vaid mitteärilistel eesmärkidel.

Suurendage liiget kell 14

Lisaks luuakse kultuuripärandiga tegelevatele asutustele raamatukogud, muuseumid, arhiivid paremad võimalused kaubanduskäibest väljas olevate teoste kasutamiseks kultuuripärandi tutvustamisel.

SIA Alta Capital Partners'le on tagatud muuhulgas võimalus äriseadustiku alusel märkija õiguste ja kohustuste üleandmiseks kolmandatele isikutele või aktsiate märkimise eesõiguse võõrandamine ning üle andmine kolmandatele isikutele, kes aktsiate avalikku pakkumist Poola Vabariigis korraldavad või teostavad. Seltsi uute aktsiate märkimine toimub SIA Alta Capital Partners poolt või isiku poolt, kellele on viimase poolt aktsiate märkimise õigus üle antud ajavahemikul Seltsi juhatusele antakse õigus pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

Aktsiakapitali suurendamine toimub rahaliste sissemaksete tegemisega ning uute aktsiate eest tasutakse aktsia nimiväärtus s.

Uute aktsiate tegelik väljalaskehind kujuneb võimaliku pakkumise käigus. Aktsia nimiväärtus s. Lähtudes eeltoodust teeb Seltsi nõukogu PTA Grupp AS aktsionäridele Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks ettepaneku võtta vastu järgmised otsused: 1 Suurendada PTA Grupp AS aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel ning lasta välja 2 kaks miljonit viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kaks uut PTA Grupp AS lihtaktsiat nimiväärtusega kümme 10 Eesti krooni aktsia kohta, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 kahekümne miljoni viiesaja kahekümne kaheksa tuhande kahekümne Eesti krooni võrra.

Suurendage liiget kell 14

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks nelisada miljonit Eesti krooni v. SIA Alta Capital Partners võib muuhulgas äriseadustiku § alusel üle anda märkija õigused ja kohustused kolmandale isikule või võõrandada äriseadustiku § lg 11 alusel aktsiate märkimise eesõiguse kolmandatele isikule samadel tingimustel kui aktsia. Anda käesolevaga Seltsi juhatusele õiguse pikendada märkimise aega või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

Tagasiside

Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu ÄS § lg 3. Linton ütles, et rahapesukahtlused ei mõjuta tasude suurendamist, kui pank suudab seatud eesmärke täita. Swedbanki puhul ei ole veel selge, kas ja mis ulatuses kahtlused tõele vastavad. Praegu on veel liiga vara nõuda nende asendamist.

Suurendage liiget kell 14

Esmalt peame teada saama, mida erinevad ülevaated näitavad," selgitas Linton. Swedbanki ametisse nimetamise komisjon teeb ettepaneku valida uude juhatusse praegusest juhatusest kõik liikmed, on pank teatanud oma kodulehel.