Suurendage liiget 24 paeva

Vahiteenistuses ning ohutuse, keskkonnareostuse vältimise ja turvalisuse tagamises osaleva laevapere liikme töö- ja puhkeaeg 1 Vahiteenistuses osaleva laevapere liikme tööaeg tuleb jagada vahtidesse, kui merereis kestab katkematult vähemalt 12 tundi. Muutused riigipühade seas[ muuda muuda lähteteksti ] On tehtud ettepanekuid suurendada Eestis riigipühade arvu.

Nauvoo mahajätmine ja teekond läände Sissejuhatus Brigham Youngi inspireeritud juhtimisel ehitasid pühad lõpuni Nauvoo templi, kus nad tegid pühasid lepinguid, enne kui alustasid oma vaevalist teekonda uude koju Kaljumäestikus.

Need templilepingud andsid pühadele jõudu ja inspiratsiooni, kui nad tee peal raskustega silmitsi seisid. Nende ustavate pühade pärandi saajatena võime me õppida nende eeskujust ja valmistada ette teistele tee saamaks osa evangeeliumi õnnistustest.

Ettevalmistav materjal Gordon B. True to the Faith. Russell Ballard. You Have Nothing to Fear from the Journey.

Eesti riigipühad

Õpetamissoovitused Nauvoo templi valmisehitamine Näidake pilti algupärasest Nauvoo templist või kasutage pilti uuest Nauvoo templist Ameerika Ühendriikides Illinoisi osariigis vt Evangeeliumi kunstiraamat,nr Rääkige õpilastele, et pärast seda, kui viimse aja pühad lahkusid Nauvoost, hävitas nende ehitatud templi Oma aastat hiljem ehitati uus tempel, mis nägi välja väga originaalilähedane ja mis pühitseti Selgitage, et pärast Joseph Smithi märtrisurma töötasid pühad Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatusel, et ehitada valmis algupärane Nauvoo tempel nii kiiresti kui võimalik.

Näidake järgmiseid tsitaate ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Paluge õpilastel panna tähele, milliseid ohverdusi pühad tegid, et Nauvoo tempel valmis ehitada. Louisa Deckerile, noorele tüdrukule, avaldas muljet, et ta ema müüs oma portselannõud ja peene vooditeki, et templitööd toetada.

  1. Kuidas suurendab meeste keha
  2. Meretöö seadus – Riigi Teataja

Teised viimse aja pühad andsid hobuseid, vankreid, lehmi, sealiha ning teravilja, et templi ehitamisel abiks olla. Nauvoo naistel paluti templifondi panustada kümnesendiseid hõbemünte ja penne.

  • Eesti riigipühad – Vikipeedia
  • EHL UUDISKIRI: Tähistame rahvusvahelist hariduse päeva - Eesti Haridustöötajate Liit
  • Efeslastele 1 Sissejuhatus Apostel Paulus kirjutas kirja Efesose pühadele, et nad on evangeeliumi saamiseks ette määratud.
  • Nauvoo mahajätmine ja teekond läände Sissejuhatus Brigham Youngi inspireeritud juhtimisel ehitasid pühad lõpuni Nauvoo templi, kus nad tegid pühasid lepinguid, enne kui alustasid oma vaevalist teekonda uude koju Kaljumäestikus.
  • Keskmise suurusega liikme juures 13 aastat

In Their Own Words: Women and the Story of Nauvoo,lk Selgitage, et suureneva pühade tagakiusamise ja Kiriku vaenlaste ähvarduste tõttu teatasid Kiriku juhid Küsige õpilastelt: Kuidas võis otsus Suurendage liiget 24 paeva lahkuda mõjutada pühade püüdeid tempel valmis ehitada? Selgitage õpilastele, et kuigi pühad teadsid, et nad peavad Illinoisi osariigist lahkuma, suurendasid nad oma püüdlusi, et enne äraminekut tempel valmis saada.

Templiruume pühitseti kohe, kui need valmis said, et neid võiks kasutada talituste läbiviimiseks nii kiiresti kui võimalik. Enne oma surma oli prohvet Joseph Smith viinud väikese grupi meeste ja naistega läbi templianni tseremoonia.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised kaks lõiku, mis kirjeldavad pühade ja nende juhtide jõupingutusi, et võimalikult paljud inimesed võiksid enne Nauvoost lahkumist saada templitalitused.

Suurendage liiget 24 paeva

Seal viidi läbi templianni ja pitseerimise talitusi isegi enne, kui ehitus oli lõppenud. Susan Easton Black ja Charles D. Tate Jr. Mida me võime õppida pühade ohverdusest viia lõpuni templiehitus, isegi kui nad teadsid, et lahkuvad peagi Nauvoost? Õpilased võivad leida erinevaid põhimõtteid, nagu näiteks järgmine: templitalituste saamine on väärt kõiki meie õigemeelseid püüdlusi ja ohverdust.

Soovi korral kirjutage see tahvlile.

Nauvoo mahajätmine ja teekond läände

Mil moel valmistas templitalituste saamine Nauvoost lahkujaid ette üle tuhande kuuesaja kilomeetriseks rännakuks, et leida varjupaika Ameerika Ühendriikide lääneosas?

Aitamaks õpilastel sellele küsimusele vastata, näidake Sustid liikmele suureneb tsitaate õde Sarah Richilt ja vanem Robert D. Halesilt Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ning paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Nende lepingud Issandaga Nauvoo templis olid neile kaitseks teekonnal läände, nagu need on kaitseks ka meile ja kogu meie elu jooksul.

Earn $710 Daily In Passive Income That Takes 5 Minutes (Make Money Online)

Nad olid rüütatud väega pühas templis. Mees ja naine said teineteisega kokku pitseeritud.

Suurendage liiget 24 paeva

Lapsed said pitseeritud oma vanematega. Paljud kaotasid teekonnal pereliikmeid, kuid teadsid, et see ei olnud nende jaoks lõpp. Nad olid saanud templis kogu igavikuks kokku pitseeritud. Temple Blessings. Kui õpilased jagavad oma vastuseid, aidake neil mõista järgmist põhimõtet: templitalitused võivad anda meile kaitset ja jõudu, kui seisame silmitsi raskuste ja vastuseisuga. Kuidas on templis teenimine teid või teie tuttavaid katsumuste ajal kaitsenud ja tugevdanud?

Innustage õpilasi mõtisklema selle üle, mida nad teeksid, et leida suuremat vaimset kaitset ja jõudu Issanda kojas teenimise kaudu. Selgitage, et suurte vihmasadude ja puudulike varude tõttu kulus pühadel, kes lahkusid Nauvoost Selle aja jooksul võttis üle viimse aja pühast mehe — keda tuntakse mormooni pataljonina — vastu kutse president Brigham Youngilt astuda Ameerika Ühendriikide armeesse, et teenida Ameerika Ühendriikide sõjas Mehhikoga. Mõne mehega läksid kaasa ka nende naised ja lapsed.

Meretöö seadus (lühend - MTööS)

Nende teenistus aitas rahaliselt vaestel Kiriku liikmetel läände rännata, kuid paljud pered jäid osaks läände rändamise ajaks ilma meeste ja isadeta. Nendel põhjustel otsustasid Kiriku juhid mitte jätkata rännakut läände Kaljumäestikku enne Pühad asusid paika, mille nad nimetasid Winter Quartersiks. Seal sai Brigham Young ilmutuse, mis on nüüd kirjas Õpetuse ja Lepingute Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud — 5.

Paluge õpilastel teksti jälgida, et selgitada välja, mida käskis Issand pühadel teha, et valmistuda läände rändamiseks. Kuidas pidi rühmad organiseeritama?

NATO peasekretär: "Eestit kaitstakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas! Mees kiitis ka Eesti valitsust, kes ka majandussurutisele vaatamata on suutnud kaitsekulutuste arvu suurendada. Rasmussen sõnas, et igat Allianssi liiget kaitstakse võrdselt, olenemata tema suurusest või asendist maailmakaardil.

Kuidas oleks selline organisatsioon aidanud pühasid nende teekonnal? Kuidas on see organisatsioon sarnane sellele, kuidas Kirik on tänapäeval organiseeritud? Kui õpilased on vastanud, kirjutage soovi korral tahvlile järgmine tõde: Issand organiseerib oma pühad rühmadesse, et iga inimest võiks juhtida ja abistada.

Suurendage liiget 24 paeva

Mida ütleb 4. Paluge õpilastel uurida Õpetus ja Lepingud —11 ning otsida, mil viisil pidid pühad läände rännaku ajal hoolitsema üksteise vajaduste eest, abistama vaeseid ja abivajajaid. Kui aega on olnud piisavalt, võite arutelu juhtimiseks esitada järgmiseid küsimusi: Millised sõnad või fraasid salmides 6—11 näitavad, kuidas pühad pidid hoolitsema üksteise ja abivajajate eest?

Suurendage liiget 24 paeva

See pöörab tähelepanu pühakirjade uurimise oskusele õppida märkama kordusi. Millised lubadused annab Issand Kui õpilased vastavad, kirjutage tahvlile järgmine põhimõte: Issand õnnistab meid, kui me aitame teisi ja valmistame neile tee. Kes on valmistanud tee, et teie saaksite osa evangeeliumi õnnistustest?

Mida nad tegid, et valmistada teile tee? Soovi korral selgitage, et sõna teerajaja tähendab kedagi, kes läheb teiste ees, et valmistada ette või avada tee teistele, kes järgnevad. See tähendab, et me kõik võime olla mingil viisil teerajajad. Andke õpilastele aega mõtisklemiseks selle üle, mida nad võivad teha, et teisi aidata ja valmistada neile tee evangeeliumi õnnistustest osa saamiseks. Paluge paaril õpilasel oma mõtteid jagada. Jagage tunnistust, kuidas Issand soovib, et me püüaksime terve meie elu valmistada teed igale Tema lapsele võtta vastu evangeeliumi ja Suurendage liiget 24 paeva tagasi Tema juurde.

Suurendage liiget 24 paeva

Selgitage, et pühad kuuletusid Issanda käskudele, aidates üksteist ja valmistades tee neile, kes neile järgnesid. Esimene rühm teerajajaid lahkus Winter Quartersist 5.

Näidake Seitsmekümne Kvoorumi endise liikme, vanem William R. Walkeri järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Mil viisil võib mormooni teerajajate rännakust õppimine innustada Kiriku liikmeid tänapäeval nende püüdlustes teenida teisi ja aidata neid nende teekonnal tagasi Taevase Isa juurde? Näidake president Suurendage liiget 24 paeva B. Hinckley — järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

Suurendage liiget 24 paeva

Loodetavasti oleme me tänulikud. Ma loodan, et kanname südames sügavat tänutunnet kõige eest, mida nad meie heaks teinud on. Kuivõrd õnnistatud me oleme! Milline imeline pärand meil on!

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja päevakord

See kaasas endas ohverdust, kannatusi, surma, nägemusi, usku ja teadmisi ning tunnistust Jumalast Igavesest Isast ja Tema Pojast, ülestõusnud Issandast Jeesusest Kristusest.

Innustage õpilasi mõtisklema, mida nad võiksid teha, et valmistada ette teisi, sealhulgas oma järglasi, elama usus Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse ning neile kuuletuma. Õpilase lugemismaterjal.