Liikmete teadlaste suurendamise kohta.

Toimetaja: Oliver Kahu. Avaldame Eesti Teaduskoja pöördumise täismahus. Targad investeeringud Innovatsioonivõimekuse kasvatamiseks ei saa paraku läbi ilma teadus- ja arendustegevuseta. Graafilise ülevaatega teaduse rahaprobleemist saab lähemalt tutvuda siin. Näiteks Rootsi ülikoolides on ametis üle kaasatud professori, neist valdav osa tehnika ja tehnoloogia valdkonnas. Selles olukorras on üheks Eesti ettevõtete-ülikoolide koostööd stimuleerivaks lahenduseks Tallinna Tehnikaülikoolis loodud tööstusdoktorantuur.

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur edaspidi Sihtasutus on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium edaspidi ministeerium.

Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast ja Euroopa Liidu ning teiste rahastajate eeskirjadest.

Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid. Sihtasutus teeb koostööd riigi valitsusasutuste, Eesti haridus- teadus- ja arendusasutuste ning muude organisatsioonidega.

Liikmete teadlaste suurendamise kohta

Koostöö ministeeriumiga toimub ministeeriumi ja Sihtasutuse vahel sõlmitud lepingute alusel. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

Sihtasutuse majandusaasta algab 1. Sihtasutuse asukohaks on Tartu. Sihtasutus võib omada esindusi vastavalt eesmärgi täitmisest tulenevatele vajadustele. Sihtasutuse põhieesmärk on: 2. Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus: 2.

Sihtasutuse nõukogu edaspidi nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse Liikmete teadlaste suurendamise kohta. Nõukogu: 3.

Juhatuse volituste lõpptähtajast lähtuvalt korraldab nõukogu esimees vähemalt kolm kuud enne juhatuse volituste lõppemist uue juhatuse valimise ja tagab ühe kuu jooksul valitud juhatuse liikmega juhatuse liikme lepingu sõlmimise määratud perioodiks; 3.

Struktuuriüksuse koosseisu võib kuuluda üks või mitu allüksust. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige järgmiste tehingute ja õigustoimingute tegemiseks: 3. Nõukogul on õigus: 3. Nõukogu liikme ja nõukogu esimehe tasu suuruse ning selle maksmise korra määrab haridus- ja teadusminister, arvestades riigivaraseaduses ja selle alusel kehtestatud korras sätestatud tingimusi. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu.

Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses. Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.

Põhikiri - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Nõukogu liikmetele, kes nõukogu otsuste vastuvõtmisel Mul on 15 cm, kuidas suurendada osalenud, nõukogu koosoleku toimumise kuu eest tasu ei maksta. Kui samal kuul toimub mitu nõukogu koosolekut, makstakse tasu proportsionaalselt osaletud koosolekute arvuga. Korralduse juhatusele nõukogu liikmele tasu maksmata jätmiseks teeb nõukogu esimees või tema puudumisel koosoleku juhataja pärast nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamist.

Kui riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud teavituskohustusi ei täideta, võib tasu määranud isik või organ otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud.

Tasu maksmise peatamise aluseks on asutajaõiguste teostaja kirjalik teade Sihtasutuse juhatusele, milles näidatakse ära periood, mille eest nõukogu esimehele tasu ei maksta. Nõukogus on kuni seitse 7 liiget.

  1. Kuidas suurendada liige on valutu
  2. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.
  3. RITA – valdkondliku TA tegevuse toetamine - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
  4. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur edaspidi Sihtasutus on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks.
  5. Eesti Haridus- ja teadusministeerium loodab reedel avaldatud strateegilise kavaga suurendada teadlaste ja inseneride hulka ning investeeringuid teadusesse, seni pole aga valitsus strateegiliste eesmärkide täitmisega toime tulnud.
  6. Ministeeriumi tegevuskava püüab teadlaste arvu suurendada | Eesti | ERR
  7. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia – Vikipeedia

Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister oma otsusega, arvestades punktis 3. Haridus- ja teadusminister lähtub ühe nõukogu liikme määramisel rahandusministri ettepanekust.

Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis 5 aastat.

Liikmete teadlaste suurendamise kohta

Nõukogu liikme volitused algavad tema nõukogu liikmeks määramise otsuse jõustumise päevast ja lõpevad nõukogust tagasikutsumise otsuse jõustumise päeval või liikme volituste tähtaja saabumisel. Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla isik,: 3. Haridus- ja teadusministril on õigus nõukogu liige igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

Rahandusminister võib igal ajal, sõltumata põhjusest, esitada haridus- ja teadusministrile ettepaneku tema ettepandud nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue nõukogu liikme määramiseks. Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist. Nõukogu liikmel on õigus omal soovil nõukogust tagasi astuda. Nõukogu liige teatab oma soovist tagasi astuda nõukogu liikmeks määramise ettepaneku teinud ministrile või haridus- ja teadusministrile ning nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks 1 kuu ette.

Liikmete teadlaste suurendamise kohta

Nõukogu liikme volitused lõpevad punktis 3. Nõukogu liikmeid võib huvitatud isiku nõudel või omal algatusel määrata ja tagasi kutsuda kohus, kui nõukogu liikme nimetamiseks või tagasikutsumiseks kohustatu ei täida oma kohustust. Nõukogu valib enda liikmete hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda nõukogu esimehe poolt asendajaks määratud nõukogu liige.

Kui nõukogu esimees ei ole asendajat määranud, on nõukogu esimehe asendajaks vanim nõukogu liige. Nõukogu esimees: 3. Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised.

Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli 4 korda aastas.

Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse viivitamatult kokku, kui seda nõuab Sihtasutuse nõukogu liige, juhatus või audiitor. Nõukogu koosoleku toimumise kohaks on Sihtasutuse asukoht, kui nõukogu liikmed ei lepi kokku teisiti.

Nõukogu korralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmele ette teatama vähemalt seitse 7 kalendripäeva. Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele ette teatama vähemalt viis 5 kalendripäeva. Koosoleku kokkukutsumise teade edastatakse posti või e-kirja teel nõukogu liikme määraja teatatud aadressil. Nõukogu koosoleku teates tuleb näidata: 3.

Liikmete teadlaste suurendamise kohta

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohale on kutsutud nõuetekohaselt kõik nõukogu liikmed ja kohale on ilmunud isiklikult üle poole nõukogu liikmetest, kui seadus või käesolev põhikiri ei sätesta teisiti. Nõukogu koosolekuid protokollitakse, arvestades rahandusministri kehtestatud nõudeid Sihtasutuse nõukogu koosoleku protokolli koostamise Liikmete teadlaste suurendamise kohta protokolli kantavate andmete kohta.

Nõukogu koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik nõukogu koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed. Nõukogu võtab vastu otsuseid nõukogu koosolekul. Igal nõukogu liikmel on üks hääl.

Navigeerimismenüü

Üldjuhul ei ole nõukogu liikmel õigust keelduda hääletamisest või jääda erapooletuks, välja arvatud nõukogu liikme isikut puudutavad otsuste hääletamised. Hääletamine on avalik. Nõukogu otsus on vastu võetud lihthäälteenamusega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.

Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks nõukogu esimehe või tema poolt asendajaks määratud nõukogu liikme hääl. Sihtasutusele laenu võtmise või kapitalirendi lepingu sõlmimise otsuse võib nõukogu otsustada ainult ühehäälselt terve koosseisu nõusolekul. Nõukogu võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti ja määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm 3 tööpäeva.

Koosolekut kokku kutsumata loetakse nõukogu otsus vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rohkem kui pooled nõukogu liikmed.

Pangajuht Robert Kitt kutsus

Punktis 3. Nõukogu esimees korraldab arvestades riigivaraseaduses kehtestatud nõudeid hääletusprotokolli koostamise, mis peab muuhulgas sisaldama vastuvõetud otsuseid koos Liikmete teadlaste suurendamise kohta, näidates nimeliselt ära kõik otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed.

Hääletusprotokollile lisatakse nõukogu liikmete kirjalikud seisukohad. Hääletusprotokolli koopia edastatakse hiljemalt seitsme 7 kalendripäeva jooksul nõukogu liikmetele.