Liikmete mootmed rahvustest.

Kokku­võte mag. Kui aga majandusteadlane Arno Köörna pakkus Basingstoke: Palgrave Macmillan, lk 1—

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas 3. Selleks et võtta Üldkohtu otsuse täitmiseks vajalikud meetmed, tuleb kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse kohta vastu võtta uus komisjoni otsus.

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas 3. Selleks et võtta Üldkohtu otsuse täitmiseks vajalikud meetmed, tuleb kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse kohta vastu võtta uus komisjoni otsus. See hõlmab poliitikameetmeid piirkondlike ja vähemuskeelte, hariduse ja kultuuri, regionaalpoliitika, osaluse, võrdõiguslikkuse, audiovisuaal- ja muu meediasisu ning piirkondliku riigi toetuse valdkonnas.

ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikega 2 on kehtestatud liidu kodanike õigused. Nende hulka kuuluvad õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel elukohajärgses liikmesriigis selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel.

Liikmete mootmed rahvustest

ELi toimimise lepingu artiklis 25 on sätestatud, komisjoni aruande alusel võib nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt võtta pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist vastu sätteid ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 2 loetletud õiguste tugevdamiseks või täiendamiseks. Selliste sätetega tugevdatud või täiendatud õigused peavad aga olema suunatud liidu institutsioonide või teiste liikmesriikide vastu kui see, mille kodanik asjaomane liidu Kuidas ilma toiminguteta suurendada liige on.

Arvamus Humanitaarteaduslik vaade Arutelu rahvusest ja humanitaarteadustest eeldab kõige muu kõrval sissevaadet rahvuse mõistesse, selle kriitilis-ajaloolist eritlust.

Sellega loodaks hoopis õigused, mis on jõustatavad ka selle liikmesriigi vastu, mille kodakondsus liidu kodanikul on. Seepärast ei saa ELi toimimise lepingu artikkel 25 ega artikli 20 lõige 2 olla õiguslikuks aluseks, et võtta aluslepingute rakendamiseks vastu liidu õigusakt ELis rahvusvähemustesse kuuluvate kodanike positsiooni tugevdamiseks, et tagada, et nende õigustatud muresid võetakse arvesse Euroopa Parlamendi liikmete valimisel.

Liikmete mootmed rahvustest

Seega ei ole komisjonil aluslepingute kohaselt õigust sellise õigusakti ettepanekut esitada. Kuna sõltumata oma tegevusvaldkonnast peavad liidu institutsioonid vastavalt ELi lepingu artikli 3 lõikele 3 järgima kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning hoiduma vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 lõikele 1 diskrimineerimisest rahvusvähemusse kuulumise tõttu, ei ole ükski neist sätetest õiguslikuks aluseks, mille alusel saaksid institutsioonid võtta mis tahes meetmeid.

Mehhiko – Vikipeedia

ELi toimimise Liikmete mootmed rahvustest artiklis 19 on sätestatud, et ilma et see piiraks aluslepingute teiste sätete kohaldamist ja talle liidu poolt antud volituste piires, võib nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt ja pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist astuda vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

Diskrimineerimispõhjuste ammendav loetelu ei sisalda siiski kuulumist rahvusvähemusse.

Liikmete mootmed rahvustest

Liikmete mootmed rahvustest 2 Käesolev otsus jõustub 3. Brüssel,

Geograafia[ muuda muuda lähteteksti ] Venemaa kaart Venemaa on suurim riik maailmas; selle kogupindala on 17 ruutkilomeetrit. See on suurem kui Euroopa, Antarktika ja Okeaania manner. Venemaa asub laiuskraadide 41° ja 82° N, ning pikkuskraadide 19° E ja ° W vahel [2].