Liikmete konkurentsisuurused, Konkurentsiseadus – Riigi Teataja

Keelata ei tohi, õiged ka pole Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul ei tohiks ekluskliivsisklausleid lepingutes keelata, kuigi need pole samas ühegi kandi pealt õiged. See tagab parema kliendivoo ja lõppkokkuvõttes parema tulemuse kaupmehele ning kaubanduskeskusele. Seaduse reguleerimisala 1 Käesoleva seaduse reguleerimisala on vaba ettevõtluse huvidest lähtuva konkurentsi kaitsmine loodusvarade kaevandamisel, toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja teenuste edaspidi kaubad ostmisel ja müümisel ning muus äritegevuses konkurentsi takistamise, piiramise või kahjustamise edaspidi kahjustamine ärahoidmine ja kõrvaldamine.

See tagab parema kliendivoo ja lõppkokkuvõttes parema tulemuse kaupmehele ning kaubanduskeskusele.

Seaduse reguleerimisala 1 Käesoleva seaduse reguleerimisala on vaba ettevõtluse huvidest lähtuva konkurentsi kaitsmine loodusvarade kaevandamisel, toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja teenuste edaspidi kaubad ostmisel ja müümisel ning muus äritegevuses konkurentsi takistamise, piiramise või kahjustamise edaspidi kahjustamine ärahoidmine ja kõrvaldamine. Ettevõtja 1 Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Riigile, kohaliku omavalitsuse üksusele ja Eesti Pangale ei laiene käesoleva seaduse 9.

Maxima vaidlustas trahvi kohtus Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Katri Paas-Mohando selgitas, et Läti konkurentsiamet analüüsis Maxima Latvija üürilepinguid ja tuvastas, et mõnedes üürilepingutes antakse Maximale kui ankurüürnikule õigus sellele, et temalt küsitakse nõusolekut samas kaubanduskeskuses asutavate teiste pindade üürile andmiseks kolmandatele isikutele, näiteks teistele poodidele.

Seega oli Maximal võimalus põhimõtteliselt välistada, et konkureerivad poepidajad tegutsevad Maximaga samas kaubanduskeskuses.

Liikmete konkurentsisuurused

Läti konkurentsiamet oli seisukohal, et sedalaadi klauslid on oma olemuselt konkurentsi kahjustavad piirangud ning trahvis Maxima Latvijat 35 euro suuruse trahviga konkurentsireeglite rikkumise eest. Maxima Latvija vaidlustas Läti konkurentsiameti otsuse kohtus. Esimese astme kohus jättis kaebuse rahuldamata ning Maxima esitas sellele otsusele kassatsioonkaebuse.

Konkurentsiseadus (lühend - KonkS)

Läti kõrgeim kohus küsis asja lahendamisel asjakohaste konkurentsreeglite tõlgendamiseks eelotsust Euroopa Kohtult. Euroopa Kohus selgitas, et erinevalt Läti konkurentsiameti seisukohast ei ole Maxima Latvia ja üürilepingutes sisalduvad konkurentsipiirangud eesmärgi poolest konkurentsi kahjustavad. Need võivad olla konkurentsireeglitega vastuolus vaid juhul, kui põhjalikuma analüüsi tulemusel selgub, et sellistele lepetel on konkurentsi kahjustavad tagajärjed, võttes arvesse lepingute majanduslikku ja õiguslikku konteksti ja turgude eripärasid.

Liikmete konkurentsisuurused

Kaupmehed vs tarbijakaitse Seisukohad seoses eksklusiivsuskokkulepetega väikese ja keskmise suurusega kaubanduskeskuste üürilepingutes. Üürilepingu eksklusiivõiguse mõjude korrektseks hindamiseks tuleb eristada n-ö suuri, keskmisi ja väikeseid kaubanduskeskuseid ning arvesse tuleb võtta ka kaubanduskeskuse asukohta, turuosa, tüüpi ning üürniku tegevusala, sh piiranguga hõlmatud ala osa kogu kaubaturust, millel ainuõiguse saanud üürnik tegutseb.

Coop Põlva TÜ põhikiri

Sellise olukorra vältimiseks on üürnikule eksklusiivõiguse andmine tavapärane ja hädavajalik meede. Kokkuvõttes on Kaupmeeste Liit seisukohal, et üürnikele antav eksklusiivõigus tagab kaubanduskeskuse efektiivsuse suurenemise ning piiratud ressursside optimaalseima jaotuse ja kasutuse Konkurentsiameti Pooled võivad kokku leppida ka lühemas tähtajas.

Liikmete konkurentsisuurused

Juhatuse otsuses kinnitab juhatus liikme välja astumise ühistust ning tagastab väljaastuvale liikmele osamaksu vastavalt punktile Juhatusel ei ole õigust otsuse tegemisest, millega otsustatakse punkti Juhatus peab tegema nimetatud otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates liikmelt punktis Juhatuse otsus jõustub punktis Ühistust väljaastuv ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaastumine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise.

Hüvitise tasumise ning selle suuruse otsustab juhatus. Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused Liikme ühistust väljaarvamise otsustab juhatus.

16.07 Algorütm: Miks on Bolti tiimides seitse liiget?

Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel järgmistel juhtudel: Punktis Juhatuse otsus jõustub otsuse tegemise kuupäeval. Liikme väljaarvamise korral punktides Ühistust väljaarvatav ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaarvamine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise.

Kaubaturg 1 Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate edaspidi asendatavate kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.

Üürilepingu eelkokkulepe ei kahjusta konkurentsi

Kui see ei ole võimalik või otstarbekas, võib kaubaturu mahtu ja sellel tegutseva ettevõtja turuosa arvestada mõne muu võrreldava näitaja alusel. Pealegi — töötasu on tasu tööülesannete täitmise eest, mitte hüvitis mingite lisakohustuste eest. Kuigi konkurentsipiirangu kokkulepet teatud ajaks pärast töölepingu lõppemist võib sõlmida ka töösuhte lõppfaasis, tasub tööandjal arvestada sellega, et töötajagi peab kokkuleppega nõustuma.

Töötaja, eriti tippspetsialist, võib aga öelda, et tööandja on käitunud tema suhtes pahauskselt, ning keelduda kokkulepet sõlmimast. Põhjusena võib töötaja nimetada, et kui ta oleks tööle asumisel teadnud, et järgneva töökoha valiku vabadust hakatakse hiljem piirama, ei oleks ta tööle tulnudki.

Liikmete konkurentsisuurused