Mis on liikme suurus loomadel, Põhikiri - Eestimaa Loomakaitse Liit

Saartel ja Lõuna-Eestis elavad hundid söövad ka punahirve. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

Eesti Metsloomaühing asutati 5. Tegemist on suurima ja tuntuima metsloomi abistava organisatsiooniga Eestis. Meie poole pöördub iga-aastaselt tuhandeid abivajajaid ning meil on üle- eestiline hoiukodude võrgustik. Meie missiooniks on peamiselt linnakeskkonnas või ka mujal inimtegevuse tõttu hätta sattunud metsloomade abistamine päästmine, ravi, rehabilitatsioon jne ning vabastamine loomulikku elukeskkonda. Abivajavate või vigastatud metsloomade abistamisel tugineme teaduslikule teadmisele, veterinaaride ja valdkonna ekspertide arvamustele.

Korraldame koolitusi ja seminare, peame loenguid ning korraldame koolitusi laste- ja hariduasutustele. Kogume andmeid metsloomade paiknemise, vigastuste põhjuste, haiguste, ravi jms kohta ning osaleme asjakohastes uurimisprogrammides.

Teeme koostööd teiste sarnase eesmärgiga ühingutega, nii kodu- kui ka välismaal.

Mis on liikme suurus loomadel

Julgelt võtke ühendust meiega, kui soov teha erinevaid koostöid, projekte jne. Eesti Metsloomaühing järgib vabaühenduste eetikakoodeksit. Kogume loomade abistamiseks vahendeid ja kasutame neid sihtotstarbeliselt. Oma eesmärkide elluviimiseks osaleb Ühing koostöös teiste organisatsioonidega loomakaitsealaste poliitikate ja õigusaktide väljatöötamises ja elluviimises ning on katusorganisatsiooniks Ühingu liikmete ühiste huvide esindamisel.

Ühingu tegevuse aluseks loomade abistamisel on loomade heaolu tagavates õigusaktides sätestatu ning loomade humaanse kohtlemise ja halastuse põhimõtted. Välditakse loomade paljunemist vangistuses olles.

Mis on liikme suurus loomadel

Looduses vabalt elavate loomade kaitse ja Foto suurenenud liige toimub looma rehabiliteerimise ning loodusesse tagasiviimise eesmärgil.

Kui looma ravi ei ole ekspertide hinnangul võimalik, korraldab ühing looma eutanaasia. Oma eesmärkide täitmisel lähtub Ühing kaasaegsest teaduslikust teabest loomade liigiomaste füsioloogiliste, bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete vajaduste ning eripärade osas. Loomade ravimine toimub koostöös loomakliinikute ja veterinaaridega, kes määravad vajaliku raviskeemi ja ravimid ning hindavad looma seisundit. Ühingu tegevuse põhisuunad, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on järgmised: 2.

Ühing teeb ettepanekuid loomakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning õigusaktide rakendamise tõhususe parendamiseks; Mis on liikme suurus loomadel. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda füüsilised isikud ning Eestis või välismaal registreeritud juriidilised isikud, kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Ühingu eesmärkide ja põhisuundadega.

Ühingu liikmeks astuda sooviv isik esitab Ühingu juhatusele vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja ja tasuma sisseastumismaksu.

Liikmeks astuda soovival isikul peab olema kahe Ühingu liikme kirjalik soovitus. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Juhatusel on õigus keelduda Ühingu liikmeks astuda sooviva isiku vastuvõtmisest juhul, kui isik ei ole esitanud vormikohast avaldust, on esitanud eksitavaid andmeid või valeandmeid, ei ole tasunud sisseastumismaksu, on kohtulikult karistatud või juhul kui juriidilise isiku põhikirjajärgne Suurenda liikme inimesi ei ole kooskõlas Ühingu eesmärkide ja põhisuundadega.

Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele. Ühingust välja astumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Ühingu liige on kohustatud enne Ühingust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Ühingule. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 3.

Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu ning talle on vähemalt kahel korral saadetud kirjalik meeldetuletus; 3.

Ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel; 3. Ühingu liige või tema liikmeskonna liige on olulisel määral kahjustanud Ühingu mainet Mis on liikme suurus loomadel huve.

Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 kaks nädalat enne koosoleku toimumist.

Väljaarvataval Ühingu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Ühingu üldkoosolek võib valida auliikmeid.

Mis on liikme suurus loomadel

Auliige ei saa Ühingu liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus osaleda Mis on liikme suurus loomadel poolt korraldatavatel üritustel ning üldkoosolekul nõuandva häälega. Ühingu liikmel on õigus: 4. Ühingu liige on kohustatud: 4.

Sisseastumismaks on 12 eurot füüsilisele isikule ja eurot juriidilisele isikule. Ühingu liikme liikmemaks kalendriaasta kohta on 6 eurot 0. Isik võib sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasuda üheaegselt. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st hiljemalt jooksva kalendriaasta Kui liige esitab juhatusele Ühingust väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise hetkest, kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest, kui ta pole liikmemaksu juba tasunud.

Kui juhatus keeldub isiku Ühingu liikmeks vastuvõtmisest vastavalt põhikirja punktile 3. Isik tasub sisseastumismaksu ja liikmemaksu Ühingu pangakontole. Liikmemaksu tasumise kohustuse mittetäitmisel on Ühingu juhatusel õigus liige Ühingust välja arvata.

Mis on liikme suurus loomadel

Ühingu üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud Ühingu juhatuse pädevusse. Juhatus kutsub Ühingu üldkoosoleku kokku vähemalt üks 1 kord aastas: 6. Ühingu üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on Mis on liikme suurus loomadel poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

Levila[ muuda muuda lähteteksti ] Leviala Euroopas Kunagi elasid hundid igal pool Euroopas.

Igal Ühingu liikmel on üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel 1 üks hääl. Ühingu üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Ühingu kõikide liikmete nõusolek konsensus.

Loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloa taotlemine 1 Tegevusloa taotluse lahendab tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega Veterinaar- ja Toiduamet. Loomade vedaja ja pikki vedusid teostava loomade vedaja tegevusloale lisatavad kõrvaltingimused Tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused: 2 vedada kavatsetavate loomade liik; 3 tegevusloa tähtaeg.

Ühingu üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Juhatus 7. Ühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus.

Üldsätted 1. Ühingu eesmärgid ja ülesanded 2.

Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel valib üldkoosolek vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine; 7.

Ühingu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine; 7.

Navigeerimismenüü

Ühingu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine; 7. Vastavalt vajadusele ekspertgruppide ja nõukoja kokkukutsumine; 7.

Mis on liikme suurus loomadel

Ühingu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsustele; 7. Ühingu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine; 7. Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning kõigile juhatuseliikmetele on koosolekust vähemalt kolm tööpäeva ette e-kirja teel teada antud.

Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav konsensus. Selle võimatuse korral arutatakse asja järgmisel koosolekul või tõstatatakse küsimus üldkoosolekul.

El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

Juhatus lisab Ühingu tegevuse toetaja nime Ühingu veebilehele ühe kuu jooksul tema vastuvõtmisest. Kui tegevuse toetaja ei soovi oma andmete avaldamist, tuleb sellest kirjalikult teavitada Ühingu juhatust.

Loomakaitseseadus (lühend - LoKS)

Juhatus võib oma otsusega keelduda isiku Ühingu tegevuse toetajana registreerimisest, kui isiku tegevus sh varasem tegevus on vastuolus Ühingu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või metslooma üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.

Ühingu tegevuse toetaja võib igal ajal vabatahtlikult Ühingu tegevuse toetaja staatusest loobuda teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele, kes kustutab isiku Ühingu tegevuse toetajate registrist. Ühingul võivad olla piirkonnad, mis ei ole juriidilised isikud.

Ühingu piirkondade asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub juhatuse pädevusse.

Account Options

Piirkonna tegevust juhib piirkonna juht, kes määratakse ametisse juhatuse otsusega ja kellega lepingud sõlmib juhatus. Piirkonna juhi pädevuse ja ametijuhendid kinnitab juhatus. Likvideerimine Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. Kirjuta meile!