Maailma liikme ja rahvaste suurus. Välispoliitika veskikivi või võimalus?

Sekretär teeb avalduse viivitamatult teatavaks kõigile asjaosalistele. Article 7 If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in other exceptional circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges and services to which a Member is entitled. Riikidel või organisatsioonidel, kes esitasid kirjalikke või suulisi avaldusi või mõlemaid, võimaldatakse teiste riikide või organisatsioonide poolt tehtud avaldusi kommenteerida vormides, piirides ja tähtaegadel, mis määratletakse igal eraldi juhul kohtu või, kui istungeid ei peeta, kohtu esimehe poolt.

Artikkel 19 Terviseassambleel on õigus vastu võtta konventsioone ja lepinguid, milles käsitletakse organisatsiooni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri

Konventsiooni või lepingu vastuvõtmiseks on vaja kaht kolmandikku terviseassamblee häältest ning liikme suhtes jõustub see pärast põhiseadusekohast heakskiitmist. Artikkel 20 Kaheksateistkümne kuu jooksul pärast konventsiooni või lepingu vastuvõtmist terviseassamblee poolt kohustub liige võtma meetmeid, et see konventsioon või leping riigisiseselt heaks kiita.

Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased.

Liige teatab peadirektorile võetud meetmed ning konventsiooni või lepingu heakskiitmata jätmise korral tähtaja jooksul põhjendab seda. Heakskiitmise korral esitab liige peadirektorile aastaaruande kooskõlas XIV peatükiga. Artikkel 21 Terviseassambleel on õigus vastu võtta määrusi, mis käsitlevad: a haiguste rahvusvahelise leviku tõkestamiseks väljatöötatud sanitaar- ja karantiininõudeid ning muid protseduure; b haiguste, surmapõhjuste ja rahvatervise praktika nimestikku; c rahvusvaheliseks kasutuseks ette nähtud diagnostiliste protseduuride standardeid; d rahvusvahelises kaubanduses liikuvate bioloogiliste, farmatseutiliste ja muude samalaadsete toodete ohutuse, puhtuse ja mõju standardeid; e rahvusvahelises kaubanduses liikuvate bioloogiliste, farmatseutiliste ja muude samalaadsete toodete reklaami ja märgistamist.

Artikkel 22 Liikme suhtes jõustub artikli 21 kohane määrus pärast terviseassambleelt selle vastuvõtmise kohta teate saamist, välja arvatud liikme suhtes, kes teatab peadirektorile teates märgitud ajavahemiku jooksul Maailma liikme ja rahvaste suurus tagasilükkamisest või reservatsioonidest. Artikkel 23 Terviseassambleel on õigus anda liikmetele soovitusi organisatsiooni pädevusse kuuluvates küsimustes.

Rahvastiku kasv[ muuda muuda lähteteksti ] Aeg, mis kulus iga miljardi inimese lisandumisele maailma rahvaarvule sh hinnangulised tulevased kasvud. Vaata ka alt. Ühe aruande kohaselt on väga tõenäoline, et maailma elanike arv lõpetab kasvamise enne Lisaks on olemas tõenäosus, et rahvaarv väheneb enne

Võrdset geograafilist jaotust arvestades valib terviseassamblee liikmed, kellel on õigus määrata isik juhatusse; igast artikli 44 kohaselt loodud piirkondlikust organisatsioonist valitakse vähemalt kolm liiget.

Valitud liikmed määravad juhatusse tervisealase ettevalmistusega isiku, kellel võivad olla asendajad ja nõustajad. Artikkel 25 Liikmed valitakse kolmeks aastaks ning neid võib uuesti valida juhul, kui nende liikmete ametiaeg, kes valiti terviseassamblee esimesel istungil pärast põhikirja muudatuste jõustumist, mille kohaselt juhatuse liikmete arv suurenes kolmekümne ühelt kolmekümne kahele, on selle võrra lühem, et valida igast piirkondlikust organisatsioonist igal aastal vähemalt üks liige.

Artikkel 26 Juhatus koguneb vähemalt kaks korda aastas ning määrab koosolekute toimumise kohad.

Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri – Riigi Teataja

Artikkel 27 Juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe ning kehtestab oma menetluskorra. Artikkel 28 a ellu viia terviseassamblee otsuseid ja poliitikat; b toimida terviseassamblee täidesaatva organina; c täita muid terviseassamblee pandud ülesandeid; d nõustada terviseassambleed küsimustes, mida viimane on esitanud ning mis on konventsioonide, lepingute ja määrustega organisatsioonile ülesandeks pandud; e anda terviseassambleele omal algatusel nõu või teha ettepanekuid; f valmistada ette terviseassamblee koosoleku päevakord; g esitada terviseassambleele läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kindlaksmääratud ajavahemiku üldtööplaan; h tegeleda kõigi tema pädevusse kuuluvate küsimustega; i võtta organisatsiooni ülesannete ja rahaliste vahendite piires erimeetmeid, et lahendada kiiret reageerimist vajavaid olukordi.

Peadirektorit võib volitada astuma samme, et võidelda epideemiatega, osaleda õnnetuse ohvrite tervisealases abistamises ning algatada uurimusi, mille kiireloomulisusele on juhatuse liige või peadirektor tähelepanu juhtinud.

Toesti suurendada liikme suurust

Artikkel 29 Juhatus Maailma liikme ja rahvaste suurus assamblee nimel talle antud pädevuse ulatuses. Artikkel 31 Peadirektori nimetab juhatuse ettepanekul ja terviseassamblee määratud tingimuste kohaselt ametisse terviseassamblee.

Kuidas suurendada seksuaalse elundi paksust

Juhatusele alluv peadirektor on organisatsiooni kõrgeim haldus-tehniline ametnik. Artikkel 32 Peadirektor on ex officio terviseassamblee, juhatuse, komisjonide ja komiteede ning organisatsiooni konverentside sekretär. Selle ülesande võib ta edasi delegeerida.

The Signs of Alcoholism - Help for Alcoholics Q\u0026A #001

Artikkel 33 Peadirektor või tema esindaja võib liikmete nõusolekul kehtestada korra, mille kohaselt võib ta oma kohustusi täites pöörduda vahetult liikmete ametkondade poole, eriti terviseasutuste Maailma liikme ja rahvaste suurus valitsus- ja valitsusväliste terviseorganisatsioonide poole. Samuti võib ta luua otsesidemed rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille tegevus kuulub terviseorganisatsiooni pädevusse. Ta hoiab piirkondlikke esindusi kursis kõigi nende tegevusvaldkonda kuuluvate küsimustega.

Artikkel 34 Peadirektor valmistab ette ning esitab juhatusele organisatsiooni Meeste liikmete nimed ning eelarve-ettepanekud. Artikkel 35 Peadirektor nimetab terviseassamblee kinnitatud personalieeskirjade kohaselt ametisse sekretariaadi personali. Personali värbamisel on kõige olulisem tagada sekretariaadi maksimaalne efektiivsus, terviklikkus ja rahvusvaheline esindatus.

Ühinenud rahvaste roll maailmas muutub koos maailma muutumisega mitmetahulisemaks. Kui Euroopa Liidu või NATO liikmeks saamise kuupäevi mäletame hästi — vahel neid isegi tähistatakse Eestis, siis ÜROsse vastuvõtmise kuupäeva mäletavad vähesed, selle tähistamisest rääkimata. See väikene seik sümboliseerib omamoodi Eesti ühiskonna ja poliitilise maastiku suhtumist ÜROsse, selle organisatsiooni tundmist ja kursisolemist Eesti tegevusega seal. Seepärast olekski paslik heita pärast ÜRO peaassamblee iga-aastast kogunemist pilk ÜRO köögipoolele, nii üldisemas plaanis kui ka Eesti riigi kontekstis.

Samuti tuleb personali värbamisel silmas pidada laiahaardelist geograafilist esindatust. Artikkel 36 Organisatsiooni personali teenistustingimused peavad võimalikult suures ulatuses vastama teiste ÜRO organisatsioonide tingimustele.

Artikkel 37 Oma kohustusi täites ei juhindu peadirektor ega personal ühestki valitsusest ega võimuorganist väljaspool organisatsiooni.

Mida teha, et suurendada liikme pikkust

Nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada nende rahvusvahelise ametniku seisundit. Organisatsiooni liige kohustub omalt poolt arvestama peadirektori ja personali rahvusvahelise seisundiga ning hoiduma nende mõjutamisest.

Liige meeste mootmete labimoot

Artikkel 39 Juhatus vaatab aeg-ajalt, kuid vähemalt kord aastas, üle komiteede vajalikkuse. Artikkel 40 Juhatus võib ette näha ühis- või segakomiteede loomise organisatsiooni poolt või selliste komiteede töös koos teiste organisatsioonidega osalemise ning organisatsiooni esindamise teiste organisatsioonide loodud komiteedes.

Esindajad määrab terviseassamblee või juhatus. Artikkel 42 Juhatus võib ette näha organisatsiooni esindatuse konverentsidel, mis juhatuse hinnangul pakuvad organisatsioonile huvi.

Igas piirkonnas võib olla ainult üks organisatsioon.

Harjutuste tottu suurenenud liige

Artikkel 45 Piirkondlikud organisatsioonid on käesoleva põhikirja kohaselt organisatsiooni lahutamatud osad. Artikkel 46 Piirkondlik organisatsioon koosneb piirkondlikust komiteest ja piirkondlikust esindusest. Artikkel 47 Piirkondlikusse komiteesse kuuluvad piirkonna liikmed ja assotsieerunud liikmete esindajad.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Piirkonna territooriumil või territooriumirühmal, mis ei vastuta ise oma välissuhtlemise eest ning mis ei ole assotsieerunud liige, on õigus olla esindatud ning osaleda piirkondlikus komitees. Sellise territooriumi või territooriumirühma õigused ja kohustused piirkondlikus komitees määrab terviseassamblee, pidades nõu nende territooriumide välissuhete eest vastutava liikme või muu võimuorganiga ja piirkonna liikmetega.

Artikkel 48 Piirkondlik komitee koguneb nii sageli kui vaja ning määrab koosolekute toimumise kohad.

Artikkel 49 Piirkondlik komitee võtab vastu oma menetluskorra. Artikkel 50 Piirkondliku komitee ülesanded on järgmised: a kujundada ainult piirkondliku iseloomuga poliitikat; b valvata piirkondliku esinduse tegevuse järele; c soovitada piirkondlikule esindusele konverentside kokkukutsumist ning tervisealaste tööde ja uuringute korraldamist, mis piirkondliku komitee arvates aitavad kaasa organisatsiooni eesmärgi täitmisele piirkonnas; d teha koostööd ÜRO asjaomaste piirkondlike komiteede, teiste allasutuste ja piirkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega, millel on organisatsiooniga ühiseid huve; e nõustada peadirektori kaudu organisatsiooni rahvusvahelistes terviseküsimustes, millel on piirkondlikust laiem ulatus; f soovitada piirkonna valitsustele täiendavalt piirkonda assigneerida, kui organisatsiooni üldeelarvest piirkonnale määratud summa ei ole piisav piirkondlike ülesannete täitmiseks; g täita muid ülesandeid, mida terviseassamblee, juhatus või peadirektor piirkondlikule komiteele delegeerivad.

Maailma rahvaarv

Artikkel 51 Piirkondlik esindus on organisatsiooni peadirektorile alluv piirkondliku komitee haldusorgan. Peale selle viib piirkondlik esindus piirkonnas ellu terviseassamblee ja juhatuse otsuseid. Artikkel 52 Piirkondliku esinduse juht on juhatuse poolt piirkondliku komitee nõusolekul ametisse nimetatav piirkondlik direktor. Artikkel 53 Piirkondliku esinduse personali ametissenimetamise korra lepivad kokku peadirektor ja piirkondlik direktor.

Geograafia "Rahvastik ja majandus" MOOC - Rahvusvahelised organisatsioonid

Artikkel 54 Panameerika Terviseorganisatsioon, mida esindavad Panameerika Tervisebüroo ja Panameerika tervisekonverentsid, ning muud enne käesoleva põhikirja vastuvõtmist eksisteerinud valitsustevahelised piirkondlikud terviseorganisatsioonid integreeritakse organisatsiooni sobival ajal.

Integratsioon toimub ühistegevuse kaudu nii kiiresti kui vaja asjaomaste organisatsioonide pädevate võimuorganite nõusolekul. Juhatus vaatab eelarve-ettepanekud läbi ja esitab need koos oma soovitustega terviseassambleele.

Artikkel 56 Arvestades organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkuleppeid, vaatab terviseassamblee eelarve-ettepanekud läbi, kinnitab need ning jaotab kulud liikmete vahel terviseassamblee kinnitatava skaala kohaselt.

Artikkel 57 Terviseassamblee või selle nimel tegutsev juhatus võib vastu võtta ja hallata organisatsioonile tehtud kingitusi ja pärandusi, kui kingituste või päranduste tingimused on terviseassambleele või juhatusele vastuvõetavad ning vastavad organisatsiooni eesmärgile ja poliitikale.

Artikkel 58 Hädaolukordadeks ja ettenägematute kulude katteks luuakse erifond, mida juhatus võib kasutada oma äranägemise järgi. Artikkel 60 a Terviseassamblee olulisi küsimusi käsitlevad otsused langetatakse kahe kolmandiku kohalviibivate liikmete häältega. Olulised küsimused on: konventsioonide ja lepingute vastuvõtmine; selliste lepingute heakskiitmine, mis käsitlevad suhteid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ning valitsustevaheliste organisatsioonide ja asutustega artiklite 69, 70 ja 72 kohaselt; põhikirja muudatusi.

Artikkel 62 Liikmed esitavad aastaaruande tegevuse kohta, mis lähtub organisatsiooni soovitustest ning konventsioonidest, lepingutest ja määrustest.

4. Muutused maailmamajanduses

Artikkel 63 Liikmed teatavad organisatsioonile viivitamata riigis avaldatud tervisealased olulised seadused, määrused, ametlikud aruanded ning statistika. Artikkel 64 Liikmed esitavad statistilised ja epidemioloogilised aruanded terviseassamblee kinnitatud korra kohaselt. Artikkel 65 Liikmed edastavad juhatuse nõudel tervisealast lisateavet.

Artikkel 67 a Organisatsioonil on liikmete territooriumidel sellised privileegid ja puutumatus, mis on vajalikud organisatsiooni eesmärgi ja ülesannete täitmiseks. Artikkel 68 Õigus- ja teovõime, privileegid ning puutumatus määratakse organisatsioonis ettevalmistatava eraldi lepinguga, mille üle peetakse nõu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäriga ning mis sõlmitakse liikmetega.