Liikme suuruse arvutamine

Üldsätted 1. Juriidilise isiku liikmemaksu tasumise kord 7.

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted1 Vastu võetud Tervisekahjustusest või surmast tulenevate nõuete hüvitamise tagatis 1 Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks kontrollib Veeteede Amet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.

PMK sõprade klubi liikmetel Liikme suuruse arvutamine otsustusõigused. Liikmete register 5.

Viimati uuendatud:

PMK liikmete register on koondnimekiri füüsilistest isikutest ja juriidiliste isikute nimekirjade kaudu liikmeks olevatest inimestest. Juriidiliste isikute puhul loetakse PMK liikmeteks isikud igaaastaselt täpsustatava nimekirja alusel.

verevoolu geeli liige

Iga isik võib olla esindatud mitme juriidilise isiku nimekirjas, kuid koondarvestuses arvestatakse teda vaid üks kord, esimesena esitatud juriidilise isiku nimekirja liikmena. Füüsilisest isikust üksikliikmed taandatakse kõigist juriidiliste isikute poolt esitatud nimekirjadest.

Liikme statuut

Eelarveaasta jooksul liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse juhatuse poolt registrist välja. Väljaarvaminse kohta juhatus vormistab kirjaliku otsuse. Liikmemaks 6.

Liikme suurus ja kondoom

Liikmemaksu suuruse järgmiseks eelarveaastaks kinnitab juhatuse ettepanekul igaaastaselt üldkogu. Liikmemaks kehtestatakse eraldi füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele.

Juriidilise isiku liikmemaks oleneb liikmeskonna esindatute arvust ja esindatute vanusest.

Teksti suurus

Juriidilise liikme liikmemaksu suurus arvutatakse summana soodustusteta ja soodustustega isikute liikmemaksude koondina. Juriidilise isiku nimekirjas soodustuseta liikmemaksu maksjateks loetakse aastaseid füüsilisi isikuid arvestuse aluseks oleva eelarveaasta 1.

Õpingukorraldus 2020 loeng 2 - Loodusteaduskond - TalTech

Soodustustega liikmeteks loetakse eelarveaasta alguseks, so 1. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust. Juriidilise isiku liikmemaksu tasumise kord 7.

Pensionistaaž

Juriidiline liige esitab liikmeskonna andmed kalendriaasta arvestuseks hiljemalt 1. PMK väljastab esitatud andmete põhjal arve liikmemaksu tasumiseks 14 päeva jooksul.

Kuidas suurendada saladusi

Liikmemaksu arve kuulub tasumisele 14 päeva jooksul. Hiljemalt 30 päeva jooksul väljastab PMK juhatus kinnituse liikmete registrisse kandmise kohta. Liikmete mandaadid 8. Juriidilisest isikust liikme volitatud esindajal on üks hääl iga 25 üksikliikme kohta, kelle eest on tasutud liikmemaks. Asutajaliikmel, üksikliikmel ja auliikmel on üks hääl.

Sa oled siin

PMK sõprade klubi liige otsustamistel mandaati ei oma. PMK liikmete statuudi muutmine 9. Liikmete statuudis täienduste ja muudatuste sisseviimine toimub PMK üldkoosolekul enamuse heakskiidul. Dokumendi päises näidatakse versiooni üldkogu poolt kinnitamise aeg. Kehtib hiliseima kuupäevaga kinnitatud kokkulepete versioon.