Liikme suurus ja vorm, Põhikiri – EKFL

Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad: Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud Eesti Kinnisvarafirmade Liidu üldkoosolekul

Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees.

Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides.

Liit on iseseisev juriidiline isik.

Nav view search

Liidul on oma sümboolika. Liidu ja tema juhatuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

Liikme suurus ja vorm Liikme suuruse naitaja

Liidu nimi on Eesti Kinnisvarafirmade Liit. Liidu tegevuse eesmärgiks on osaleda õiguslikult täpselt reguleeritud, lihtsate protseduuridega, kinnisvaraäri heade tavade alusel tegutseva ja kõigile turul osalejatele parimat tulu andva, turvalise kinnisvaraturu väljakujunemisel ning toimimisel Eestis. Tegevuse eesmärkide saavutamiseks Liit: 8. Liitu võivad liikmetena kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on põhikirjaliselt põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 1 nimetatud tegevuse.

Liidu liiget võib Liidus ja tema juht- ja kontrollorganites esindada vastavas registris registreeritud Liidu liikme juhtorgani juhatuse liige või eelnimetatud juhtorgani poolt kirjalikult volitatud isik.

Sa oled siin

Avaldus Liidu liikmeks astumiseks esitatakse kirjalikult Liidu juhatusele. Liidu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab Liidu juhatus. Vastava protseduuri kehtestab tulenevalt õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast Liidu üldkoosolek. Liidu juhatus peab Liidu liikmete arvestust.

Liidust saab välja astuda majandusaasta lõpus. Liidust väljaastumiseks peab Liidu liige esitama Liidu juhatusele kirjaliku avalduse. Välja astuda sooviv liige peab ette teatama vähemalt 3 kuud enne majandusaasta lõppu ning ühtlasi olema tasunud liikmemaksu liikmeks oldud perioodi eest.

Liikme suurus ja vorm Milliseid tooteid liikme suurendamiseks soovad

Liidu juhatus võib omal initsiatiivil või Aukohtu ettepanekul Liidu liikme Liidust välja arvata Liidu põhikirja sätete täitmata jätmise või Liidu maine või varalise seisundi olulisel määral kahjustamise või Liidu heade tavade koodeksi olulise rikkumise tõttu. Liidu liikmel on õigus: Liidu liikmed on kohustatud: Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Liidu tegevust puudutavates küsimustes ja mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

Üldkoosoleku toimumise kohast ja selle päevakorrast, mille esitab juhatus, tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist.

Liidu tegevus rajaneb tema liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Liidu juhtkonna valitavusel ja selle juhtide regulaarsel aruandlusel Liidu liikmete ees. Liit teeb koostööd riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, mittetulundusühingutega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide ning üksikisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. Liit on iseseisev juriidiline isik. Liidul on oma sümboolika.

Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt ühe kümnendiku Liidu liikmete kirjalikul nõudmisel juhatuse poolt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

Liidu üldkoosoleku otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt üks viiendik Liidu liikmetest. Üldkoosoleku otsused tunnistatakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.

Metsamaa suurus ei ole määrav - teretulnud on n.

Otsuse vastuvõtmiseks juhatuse liikme tagasikutsumise, põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta on vajalik üle kahe kolmandiku koosolekul osalenud liikmete nõusolek.

Hääleõigust omavad üldkoosolekul ja juhatuses ainult need Liidu liikmed, kellel pole maksuvõlgnevusi Liidu ees. Üldkoosolek: Üldkoosoleku otsused on juhatusele, teistele juht- ning kontrollorganitele ja liikmetele täitmiseks kohustuslikud.

Liikme suurus ja vorm Liikme suurus seksi kusimustes

Liidu juhatus, mis valitakse kaheks aastaks ja mille minimaalne liikmete Liikme pikkus sorme suurus on 5, juhib Liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ja on pädev vastu võtma kõiki otsuseid, mis ei kuulu üldkoosoleku ja Aukohtu pädevusse. Liidu juhatuse liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, kes on volitatud esindama mõnda liiget Liidu tegevuses vastavalt käesoleva põhikirja punktile Liidu juhatuse liikmel on õigus kirjalikku avaldust esitades tagasi astuda, mis jõustub vastava registrikande tegemise päeval.

Liidu üldkoosolekul on õigus valida kaks juhatuse asendusliiget, kes asendavad tagasiastunud Liikme suurus ja vorm liiget. Üldkoosoleku otsusega võib juhatuse liiget igal ajal tagasi kutsuda, juhul kui ta ei osale pidevalt vähemalt 3 järjestikust juhatuse koosolekut juhatuse tegevuses, ei järgi Keskmise suurusega liikme vaatamine põhikirja või kui liige, keda ta esindab, on jäetud hääleõigusest ilma kauemaks kui kolmeks kuuks.

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Samal üldkoosolekul, kus otsustatakse juhatuse liikme tagasikutsumine, otsustatakse juhatuse uue liikme valimine. Liidu juhatus valib juhul, kui üldkoosoleku poolt ei ole valitud Liidu esimeest, oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kes täidab esimehe kohuseid esimehe äraolekul ja kinnitab nende pädevuse.

Liidu juhatus: Juhatuse otsused on õiguspärased, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse Liikme suurus ja vorm korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl või istungit juhtiva juhatuse liikme hääl. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või esimehe asetäitja vähemalt üks kord kvartalis.

Language switcher

Liidu juhatuse esimees esindab Liitu kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed esindavad Liitu õigustoimingutes kahekesi koos. Liidu aukohus: Liidul on õigus omada põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks vajalikku vara. Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad: Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste ja võlgade eest.

Liidul on õigus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras moodustada sihtasutusi ning vastavalt Liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale osakondi.

Liikmeks astumine

Liidu raamatupidamist korraldatakse vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega. Liidu asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosolekul vähemalt kaheliikmeline revisjonikomisjon. Revisjon korraldatakse liidus vähemalt kord aastas ja revisjoni tulemused esitatakse läbivaatamiseks liidu Liikme suurus ja vorm. Muudatusi Liidu põhikirjas teeb Liidu üldkoosolek. Põhikirja muutmiseks peab muudatuse poolt olema vähemalt kaks kolmandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.

Liidu tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt kolm neljandikku koosolekul osalevatest Liidu liikmetest. Liidu tegevus lõpetatakse juhul kui Liidu liikmete arv väheneb alla kolme, samuti Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevatel juhtudel; Liidu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab arvel oleva vara jagamise Liidu liikmete vahel või üleandmise teistele isikutele.

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud Eesti Kinnisvarafirmade Liidu üldkoosolekul Miks ja kellele? EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

Liikme suurus ja vorm 2 liikme suurus

EKFL-i liikmed peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenindamist. Jälgi meid Facebookis.