Liikme suum Download Torrent

Töövõtteid, mis muudaksid metsakuivenduskraavidel töötamise kiiremaks, on autoril raske leida, kuna kokkupuude ekskavaatoritega on siiski olnud veel minimaalne. Liikumisele kulus peakraavi kaevates märkimisväärselt vähem aega kui lisakraavide kaevamisel. Raamatut saab lugeda täpselt nii kaua, kui ise tahad, ja sa ei pea kordagi kartma, et mõrvamüsteeriumi saladuse lahendus järgmist laadimiskorda ootama peab. Masinal oli purunenud jagaja kaas, mis läheb veomootoritesse.

Ega selles polekski midagi imekspandavat, sest selliseid sülearvuteid on ju varemgi valmistatud, kuid erinevalt näiteks MacBookist on sel arvutil liideseid küljes nii et tapab: modemi, võrgukaabli, kõrvaklapi- ja mikrofonipesad, analoog-VGA väljund, kolm USB porti ja mälukaardilugeja. Muidugi saaks hakkama ka vähematega, aga kui mahub, siis miks mitte neid panna, eks? Lisaks on arvutisse suudetud mahutada sõrmejäljelugeja ja ExpressCardi pesa. Reklaami järgi on klaviatuur veekindel ning arvuti talub muretult kuni meetri kõrguselt kukkumist.

Mõlema ekskavaatori puhul olid tööoperatsioonid jagatud sarnaselt, et Liikme suum Download Torrent võimalik hiljem tulemusi võrrelda ja leida võimalusi, kuidas tööaeg muuta efektiivsemaks. Kõik mõõdetud 13 14 andmed sisestati ja analüüsiti Microsoft Excel tabelarvutusprogrammiga, millega on koostatud ka kõik töös kasutatud tabelid.

Kaamera tehnilised andmed on esitatud lisas 3 Canon koduleht. Käesoleva töö koostamiseks ja vormistamiseks kasutati EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudis kasutatavat üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendit Üliõpilastööde koostamine Efektiivaja jagunemine tööoperatsioonideks Autor on mõõtnud video analüüsi käigus kaheksat erinevat aega.

Seitse mõõdetud aega moodustasid efektiivaja ja üks oli aeg, mida kasutatakse ebaefektiivselt. Mõõdetud ajad jagunevad järgnevateks tööoperatsioonideks: 1 Noole sirutamine ehk noole positsioneerimine. Tööoperatsioon algab, kui nool hakkab liikuma ning lõpeb, kui nool on jõudnud teisele poole kraavi ning kopp puutunud maapinda ja hakkab kopa täitmine.

See algab kui kopp hakkab mööda kraavi pinda tagasi masina suunas liikuma ja lõpeb kui kopp on täidetud ning, kui algab planeerimiskopa tõstmine kraavi pinnalt. Tühjendamine algab, kui ekskavaator hakkab täidetud kopa tühjaks keerama ning lõpeb, kui kopast on kõik kaevatud pinnas eemaldunud.

Algab siis, kui kopp on tühjendatud ning hakkab noole tagasi liikumine kraavi suunas ja lõpeb, kui nool tagasi kraavi kohal, et alustada uut tööoperatsiooni. See algab, kui ekskavaator alustab liikumist ja lõpeb, kui masin peatub ning alustatakse uut operatsiooni.

Liikumise sisse kuulub ka ekskavaatorile tee rajamine keerulistes oludes. Liikumine jaguneb edasi liikumiseks, tagasi liikumiseks ja ühest tööpaigast teise liikumiseks. Silumine algab siis, kui ekskavaator hakkab tasaseks siluma kraavi muldele või kraavi küljele tõstetud pinnase silumist ning lõpeb, kui alustatakse uut tööoperatsiooni.

Silumise alla kuulub ka kaevatud kraavi pinna silumine. Siia kuulub aeg, mis kulub pausidele, telefoni kõnedele ja teistele tegevustele, mis ei sobi eelpool mainitud efektiivaja sisse. Ekskavaatorite töö analüüs Masinaid analüüsides oli autoril selge, Liikme suum Download Torrent kindlasti tekivad tööoperatsioonide mõõtmisel märgatavad ajalised erinevused, kuna operaatorite töökogemused olid juba erinevad ja samuti oli tegemist teistsuguste pinnaste ja ekskavaatoritega.

Ekskavaator JCB töötas kraavil, kus masin töötas ja liikus kraavi peal olles, aga ekskavaator Case pidi enamuse ajast liikuma ja töötama mööda kraavi mullet ja sageli endale liikumiseks teed ehitama. Masinate juhid selgitasid töö autorile, et kui on võimalik liikuda ja töötada ekskavaatoriga olles kraavi peal, on võimalik tööd kiiremini ja lihtsamalt teostada Efektiivaja jagunemine Autori poolt kogutud andmete analüüsimisel selgus, et kõige aeganõudvam tööoperatsioon Aardla kinnistu peakraavil oli kopa täitmine vt.

Silumist ei teostatud igal töötsüklil, kuid sellele kulus tavaliselt märkimisväärselt rohkem aega kui teistele operatsioonidele. Liikumisele kulus peakraavi kaevates märkimisväärselt vähem aega kui lisakraavide kaevamisel. Noole sirutusel segasid lisakraavidel väljajuurimata kännud tunduvalt rohkem kui peakraavil. Suurema muu aja põhjuseks on juhtide erinev töörütm. Karussaare objektil tegi operaator iga töötatud tunni tagant viieminutilisi pause ja samuti esines telefoniga rääkimist rohkem kui Aardla objektil töötanud ekskavaatori juhil.

Kopa täitmisele kulus Aardla peakraavil keskmiselt 8,46 Liikme suum Download Torrent. Kopa täitmise kiirus sõltus sette hulgast kraavis ja kraavi mõõtmetest. Kopa tõstmisele kulus Aardla peakraavil keskmiselt 3,02 s. Tühjendamisel märkis olulist rolli pinnase hulk kopas, pinnase lahtitulek kopa seest ning juhi oskused kombineerida tõstmine ja tühjendamine ühtseks tegevuseks. Noole tagasi keeramisele kulunud keskmine aeg Aardla peakraavil oli 2,52 s.

Tagasi keeramisel oli oluliseks see, kui kaugelt muldelt tuli nool tagasi kraavile keerata. Tabel 2. Liikumisel oli oluline õige 19 20 positsiooni valik, et saaks võimalikult palju operatsioone teostada ühelt kohalt. Samuti oli oluline pinnase kandvus, sest mõnikord pidi masinaoperaator liikumisteed masinale ette valmistama või väikese ringiga sõitma. Silumisele kulus keskmiselt Aardla peakraavil 20,83 s.

Silumise kestvust mõjutas oluliselt see, kui palju pinnast oli vaja siluda, kas tuli ette takistusi, mida tuli silumisel jälgida ning kui tihedalt operaator silumist teostas. Muu ajale kulunud keskmine aeg Aardla peakraavil oli s. Aardla peakraavil töötamisel tegi Case ekskavaatori operaator ainult ühe pausi. Ekskavaatori JCB juhil oli tööseisakuid ja puhkepause rohkem Ekskavaatorite metsakuivendustööde tulemused Metsakuivenduskraavide kaevamise efektiivaja jaotumisele uuris töö autor lisaks, kui palju on ekskavaatorite tunnine ja päevane tööjõudlus ehk kui palju ühes tunnis ning päevas suudavad ekskavaatorid kraavi edasi kaevata.

Samuti uuriti ühes tunnis ja päevas kulunud kütusekulu. Kaevatud kraavide pikkuse mõõtmiseks märkis autor tööpäeva alguses töö alustamise koha kraavil ja päeva lõpus töö lõpetamise koha kraavil. Selle jaoks paigutas autor nendesse punktidesse tokid ja mõõtis meetrise mõõdulindiga kaevatud vahemaa.

Aardla peakraavi, mille ülemine laius oli 3,50 meetrit, sügavus 1,85 meetrit ja põhjalaius 2,15 meetrit vt. Peamine aeg kulus Aardla metsakuivendusobjektil mõõtudelt väiksemate lisakraavide kaevamisele, mida kaevati päevas kokku meetrit. Kokku kaevati Aardla objektil meetrit kraave, mis teeb keskmiselt 57,82 meetrit kraavi tunnis.

Suuruse liikme poiss 5 aastat Millist suurust see jouab

Tunnis kaevati keskmiselt 64,91 meetrit kuivenduse kraavi. Autor täheldas, et ekskavaatorite tööpäeva jõudluse erinevuste mõju põhilisteks teguriteks olid eksvaatori juhtide erinev töökogemus ja objektide Liikme suum Download Torrent pinnas. JCB juhi liigutused olid ekskavaatorijuhi Case omadest sujuvamad ja kiiremad ning sageli olid tööoperatsioonid omavahel kombineeritud. Lisaks töötas Case keerulistes oludes, kus olid alles jäetud suured kännud, mis hoidsid pinnast koos, aga põhjustasid operaatorile palju probleeme töötamisel.

Samuti ei saanud ekskavaatori Case operaator kaevata Magic Zoom liige peal olles.

Ekskavaator JCB töötas, olles kraavi peal ja selle tulemusena nägi töö autor, et selline kaevamisviis on efektiivsem, kui ekskavaator, mis asetseb kraavi muldel. Karussaare objektil oli samuti väljajuurimata kände, kuid need olid võrreldes Aardla objektil asetsevatega mõõdult väiksemad ja tänu kõvemale pinnasele võis juht segavad kännud eemaldada, mis ei tekitanud masinaoperaatorile olulist lisatööd.

Päevane kütusekulu jääb vahemikku liitrit. Jutu käigus selgus, et enim kütust kulutavaks tööks on tuletõrje veevõtu tiikide kaevamine. Samuti oleneb kütusekulu pinnasest, masina võimsusest ja sellest, kui palju on kaevatavat kraavi ettevalmistatud. Kui kaevatav pinnas on väga kõva ja masin peab kaevamisel palju 21 22 jõudu rakendama ning kännud on suured ja väljajuurimata, on kütusekulu märgatavalt suurem kui pehmel pinnasel, kus masin peab kopa täitmisel kulutama vähem energiat Autori nägemus ekskavaatorite töötulemusest Kokkuvõtvalt võib väita, et läbi autori pilgu toimus mõlema ekskavaatori puhul töö sujuvalt.

Mõlemad operaatorid olid väga töökad ja ei pidanud liiga palju pause. Ekskavaatori Case juht oli võrreldes masina JCB operaatoriga vähem kogenum ja seda oli ka teatud liigutuste võrdluses näha.

Sait, kes suurendas liiget Kuidas laiendada liikme terviseprogrammi

Oma väheseid kogemusi korvas Case operaator töökusega, tehes vähem puhkepause. Mõlemad juhid tegid oma tööd kvaliteetselt. Töövõtteid, mis muudaksid metsakuivenduskraavidel töötamise kiiremaks, on autoril raske leida, kuna kokkupuude ekskavaatoritega on siiski olnud veel minimaalne.

Autor märkas, et juhid peaksid võimalusel rohkem kombineerima tööoperatsioone näiteks, kui toimub kopa tõstmine kraavilt muldele, tuleks võimalusel alustada juba kopa tühjendamisega ja võimalusel koppa mitte tõsta tühjendamiseks liiga kaugele kraavist.

Liialt kaugele tõstmisega suureneb tõstmise ja tagasi keeramise aeg. Samuti on täiustusi autoril ekskavaatorite puhul raske välja tuua, kuna tänapäeva masinate ehitusel on juba mõeldud enamikele tööd lihtsustavatele seadmetele Võrdlus Vuollekoski tehtud tööga Antud tööga on Soomes tehtud sarnane töö, kus võrreldi masinaid erinevatel pinnastel, kuid seal näitas väga häid tulemusi ekskavaator Lännen S9, mis oli ehitatud spetsiaalselt kraavide kaevamiseks ja puhastamiseks.

Masina poomi sirutuse ulatus on 5,88 meetrit, tõstekõrgus 6,00 meetrit ja kaevamissügavus on 4,40 meetrit. Iseenesest 22 23 mõistetavalt on ka sellise masina hind kallim tavalistest masinatest Vuollekoski Uurimus oli teostatud sel ajal, kui Soomes hakkas metsakuivenduskraavide kaevamise suurem periood läbi saama Paavilainen ja Päivänen Sarnaselt antud tööga Liikme suum Download Torrent ka Soome uurimustöös masina efektiivaeg ja kui palju suudab masin tunnis kraavi kaevata.

Soomes teostatud katsel oli uuritavad pinnased jagatud viide raskusastmesse. Kraavidel puhastati settest ainult cm põhjapinnast, jättes kraavi küljed puhastamata. Tunnis kaevas Lännen S9 kõige raskema pinnasega raskusastme kategoorias meetrit tunnis ja kõige lihtsamal pinnasel meetrit tunnis Vuollekoski Antud näitajad ületavad mitmekordselt töö koostaja poolt uuritud ekskavaatorite tunninäitajad.

Ekskavaatori Case puhul oli keskmiseks 57,82 meetrit tunnis ja JCB juhul 64,91 meetrit keskmiselt tunnis. Lisaks on teada, et Soomes tavaliste ekskavaatorite puhul metsakuivenduskraavi rekonstrueerimisel jääb masina jõudlus vahemikku meetrit tunnis ja uue kraavi kaevamisel vahemikku meetrit tunnis Paavilainen ja Päivänen Võrreldes töö autori poolt uuritud kraavidega, on ilmselt Länninen S9 suurema jõudluse põhjuseks väiksemate mõõtmetega kraavid ja see, et sete eemaldati ainult kraavi põhjapinnast.

Sama põhjus on ilmselt ka ekskavaatorite parema jõudluse saavutamiseks Soomes erinev eemaldatud sette kogus ja kraavide mõõtmed. Soomes teostatud uurimistöö ei anna küll täpset võrdlust, kuid annab ligikaudse võrdluse tolleaegsete masinatega. Ekskavaatorite lisaseadmed metsanduses Ekskavaatoreid vaadeldes tekkis bakalaureusetöö autoril küsimus, kuidas on võimalik ekskavaatoreid metsandustöödel veel kasutada.

OÜ Hanso MK juhatusega suheldes selgus, et firmas on kasutusel lisaks planeerimiskopale veel teistsuguseid ekskavaatorite lisaseadmeid. Lisaks kaevamis- ja sette eemaldustöödele on võimalik ekskavaatoreid metsanduses kasutada võsafreesina, võsagiljotiinina, kännujuurijana ning ekskavaatoreid on võimalik kasutada ka harvesterina.

Järgnevalt on andnud autor lühiülevaate loetletud ekskavaatorite lisaseadmetest ja väljaselgitanud, milliseid neist kasutatakse OÜ Hanso MK poolt teostatavatel töödel Võsafrees Lisaseadmena ekskavaatoril kasutatav võsafrees on tõhus vahend pinnase taimestiku uuendamiseks ja metsa hävitamiseks.

Eriti hästi sobib võsafrees kasutamiseks järskudes ja rasketes oludes nagu jõgede kaldad, elektriliinide alused alad, trassid ja raudteeäärsed alad. Ekskavaatori võsafrees on võimeline purustama nii peenikest kui jämedat materjali. Olenevalt võsafreesi võimsusest, on nad võimelised purustama kasvavaid ja pikaliolevaid puid, võsa, alusmetsa ja kände.

Lisaks on võsafreesi kasutamine ekskavaatoril, võrreldes võsafreesi kasutamisega traktoril, efektiivsem kivisel pinnasel, kuna siis on parem ülevaade pinnasest ja parem kontroll freesi üle. Selle tulemusena püsib võsafrees tervena ja töö on võrreldes traktoritel kasutavate võsafreesidega 24 25 tasuvam.

Kuna võsafrees purustab puudest ja võsast tuleva materjali kõik väikesteks osadeks, ei ole vaja peale töötamist pinnast koristada Torrent mulcher.

Joonis 3. Firmas olevat lisaseadet kasutatakse metsakuivenduskraavide, teeäärsete kraavide ja elektriliinide aluse ala puhastamisel võsast. Hanso MK juhatuse sõnul on maksimum puu diameeter, mida firmas on antud seadmega purustatud, on 30 cm Võsagiljotiin Võsagiljotiin on tööorgan, mis on mõeldud kasutamiseks nii roomik- ja ratasekskavaatoritele kui ka metsatraktoritele. Giljotiin on sobilik kasvava võsa ja puude lõikamiseks, mille diameeter ei ulatu üle 30 cm.

Võsagiljotiinid on lihtsa ehitusega, nad 25 26 koosnevad peamiselt hüdraulilistest liigutatavatest haaratsitest ja fikseeritud või hüdrauliliselt sissepööratavast lõiketerast. Puu langetatakse haaratsite abil, mis suruvad puutüve läbi fikseeritud tera.

Kuna tööorganil puuduvad keerulised lõikemehhanismid, on seadme vigastusoht väiksem kui näiteks harvester-lõikepeadel SWECON koduleht. Giljotiini haaratsid võtavad puust Liikme suum Download Torrent kinni enne kui lõiketera asub puutüve läbima. Tänu saaglõikepea puudumisele, ei ole lõiketera nii kergelt kahjustatav liiva, muda ja kivide poolt ning lisaks on võimalik lõigata puid maapinna lähedalt Iowa Farm.

Firma juhatuse sõnul on peamised tööd, mida Hanso MK-s giljotiiniga teostatakse sarnased võsafreesile metsakuivenduskraavide puhastamine võsast ja puudest ning sõidutee kraavide puhastamine võsast. Lisaks on giljotiin töötanud ka Ida ringtee ehitusel, kus tuli eemaldada ehitusele ettejäävad puud ja võsa.

Loe ajakirja (pdf) - Digi

Telli Värvi muutev vihmavari toob sügistalve rõõmu Kuigi vihm hakkab vaikselt lumeks muutuma, ei saa me Eesti kliimas mööda tõsiasjast, et meil eksisteerib siin vaid kaks ilma kehv või hea suusailm. Nendeks kehvadeks suusailmadeks no kes ikka vihmaga suusatab, eks ole on targad inimesed Londonist kohast, kus sajab VEEL rohkem kui Eestis valmis teinud vihmavarju nimega SquidLondon.

Vari muudab värvi, kui see märjaks saab, ning äärtele joonistatud linnasiluett muutub valgest vikerkaarevärviliseks. Kahjuks on sirmi hind üsna krõbe 37 eurot, kuid kellel huvi ja kes ei karda varastamist või varju bussi unustamist, võib selle tellida leheküljelt farfetch.

Mis paks isane munn Kas ma saan kuidagi peenise suurendada

Windows 7 on nagu hamburger Nii nagu oli Windows 1. Kuid erinevalt mõnest eelmisest versioonist tundub see töötavat. McDonalds teenis eelmisel aastal miljard dollarit. Palju, mis? Ju neil peavad väga head hamburgerid olema, sest kuidas muidu nad nii edukad saaksid olla! Kui vaatame ärihiid Microsofti kasuminumbreid, siis võime eeldada, et selle gigandi tooted on veel vaat et 20 korda paremad kui McDonalds'i burgerid. Kui selline asi üldse võimalik on.

Oleme siiski vast kõik burgeriketi toidukraami ja Microsofti tarkvara proovinud ning teame, et hõrk maitse esimesel puhul ning tehnoloogiline perfektsus teisel puhul ei saa nende edu pandiks küll kuidagi olla. Peale oma äriedu on McDonals ja Microsoft sarnased veel nii mõneski aspektis.

Üksikasjalikumalt on uuritud ekskavaatorite efektiivaega, jõudlust ja neid mõjutavaid tegureid metsakuivendussüsteemil töötades. Lisaks on masinaid võrreldud omavahel ning antud autori poolne hinnang töökäigule. Tööks vajalikud andmed on saadud ekskavaatorite töö filmimise ja vaatluse teel. Samuti selgitasid masinate operaatorid töökäiku ja -metoodikat ning palju tööks vajalikku materjali on saadud koostöös OÜ Hanso MK juhatusega.

Esiteks on mõlemad suhteliselt soodsa hinnaga laskmata end eksitada asjaolust, et Apple'i operatsioonisüsteemide letihind on mitu korda odavam kui Windowside oma, teame ju, et Mac'ikasutajad maksavad oma šiki tarkvara mitmekordselt kinni väga kalli riistvara kaudu. Teise sarnasusena on nii McDonalds'i kui Microsofti tooted alati harjunud ja lihtsakoelised ega paku üllatusi. Tehnoloogiagurmaan ei viitsi Windows 7 vilede ja kellade peale isegi haigutada samasuguseid efektseid kasutajaliidese omadusi on ta ammu näinud nii Mac OS-il kui isegi Linuxis.

Kuid ei saa siiski kuidagi väita, nagu oleks Windows 7 saabumine tähtsusetu uudis. Esiteks, erinevalt Vista turuletulekust räägib rahvas seekord, et uus Windows ei tekitagi kõhuvalu ega too näkku inetuid punne, samuti ei pea sa tormama kohe poodi uue, kaks korda võimsama arvuti järele. Ning kasutajaliidese uuendused mis siis, et OS X-i peal juba nähtud! Jah, kui oled tõeline gurmaan ja su maitsmismeelt erutab vaid linna uusimates restoranides pakutav tippklassi suupiste, siis parem ära McDonalds'isse roni.

Kuid lihtsaks kõhutäiteks kõlbab burger ülihästi ning ka hind ei murra konti. Täpselt samamoodi ei pruugi uus Windows 7 olla midagi sellist, mis tehnoloogiafänni rõõmust lakke kargama paneb, kuid töö saab sellega tehtud ning omajagu töökindlamalt, mugavamalt ja kaunimalt kui Windowsi eelmiste versioonidega.

Nüüd on Microsoft sellest ise ka aru saanud ja lõpetab Worksi uute arvutitega kaasatoppimise. See peaks paljude kasutajate jaoks kaasa tooma hüppelise Flash-rakenduste kiiruse kasvu. Vaene koer. Sa ei pannud seda tähelegi? Siis läks õnneks. Veetsin sel kuul päris palju aega suure testi raames laserprinterite seltsis.

Kõik on muidu kena, printerid töötavad hästi ja jääbki mulje, nagu oleks kõik kõige paremas korras. Aga selgus, et tootjad panevad ikkagi kaasa nn starterkassette, mis on poole väiksema mahutavusega kui tavakassetid. Ma saan aru, et nii on odavam, aga ikkagi on sel kuidagi vilets mekk man. Mind lihtsalt meelitatakse võimalikult kiiresti uut kulutust tegema. Toodetakse kellegi teise ämber Twitter laksib pimesi Oktoobris peatas Twitter ajutiselt tuntud F-Secure arvutiturbespetsialisti Mikko Hyppose konto, kuna too hoiatas inimesi ühe andmepüügisaidi eest, mainides oma sissekandes ka kahtlase saidi aadressi.

Juhtum on seda piinlikum, et Hypponen on Twitteriga varem koostööd teinud.

Ekskavaatorite ja nende seadmete kasutamine metsandustöödel (OÜ Hanso MK näitel)

Ent sellest enam vihastab see, et paari tuhande kroonise seadmega ei anta mulle kaasa paarikümnekroonist kaablit. Poest saan röstrit või tolmuimejat ostes kohe kõik vajalikud kaablid kaasa, aga printeriga mite? Neil on kahju kaablijuppi kaasa anda, kui ma mitme tuhande krooni eest nende kola ostan? Tal on raskesti hääldatav nimi ja kummaline aktsent Ja Twitteris ligi jälgijat.

Peaksime vist sind õnnitlema, sest meie teada on kõigist Eestis elavatest inimestest just sinul Twitteris kõige enam jälgijaid. Kuidas sa sellega hakkama said? Mul pole mingit erilist saladust. Murdsin jaanuaris jalaluu ja pidin kaheksa nädalat diivanil veetma, valge kipsis jalg välja sirutatud.

Otsustasin Twitteriga tutvust teha olin seda pikalt vältinud.

Naljakas peenise suurus Liikme suurus 29 cm

Paistab, et sellega sai minust üks esimesi Twitteris tegutsejaid Eestis. Pärast esimese tuhande jälgijani jõudmist hakkasin taipama, et tegemist on suurepärase vahendiga. Seega pühendasin sellele veelgi enam aega, et kriitilist massi oma põhitegevusele kirjutamisele juurde võita. Kuidas see käib? Kõigepealt tegelen igapäevase Liikme suum Download Torrent peenhäälestusega, kustutades inimesi, kes on kas liiga passiivsed või pole mingilgi moel minuga seotud, ning asendades need oma loomuliku sihtgrupiga.

Üritan postitada huvitavaid asju sellele kogukonnale, kes on otsustanud mind jälgida. Üritan Dicki paksuse mootmised neid ootusi, mis neil aja kirjaniku suhtes on tekkinud, pakkudes huvitavaid lugusid, alternatiivseid uudiseid, olulisi arutelusid ja vaidlusi.

Lisaks ajalehtedele ja ajakirjadele ning minu tavalisele blogile joaolopesmarques. Miks ka mitte? Twitter võib iseenesest olla ka tõsiseks ajakirjandusväljaandeks.

Kas tunned edu tõttu end kuidagi eriliselt? Mingil määral küll, aga mitte ülearu See ongi veider. Nii palju jälgijaid annavad teatud skaala, kriitilise massi.

Tead, et kui postitad Twitteris lingi mingi hea teaser'iga, on sul juba järgmisel hetkel 50 erinevat külastajat. Samuti aitab see sul erineva nurga alt mõista zeitgeist i, millest inimesed teatud piirkonnas või riigis räägivad. Enne Lissaboni või Madridi minemist lähen Twitterisse ja vaatan üle uusimad anekdoodid, skandaalid ja arutelud. Pärast kohalejõudmist ja poole tosina inimesega vestlemist saad lihtsalt Twitteri mõjuvõimu kohta üha uusi kinnitusi.

Kuidas on Twitter ja muud sotsiaalvõrgustikud sinu elu muutnud? Alguses muutusin kohe väga palju vähem produktiivseks.

Kuidas suurendada Sex Dick foto Mis on maailma suurim munn

Twitter imeb su endasse, ei lase keskenduda, aga tahad hoida sidet kõigi nende põnevate inimestega, vastata nende vaimukatele küsimustele ja märkustele, elada rohkem selles tuttuues maailmas. See võib olla üsnagi sõltuvust tekitav. Järgmises etapis muutud [mini-cv] Nimi: João Lopes Marques Vanus: 38 aastat Amet: kirjanik, stsenarist ja ajakirjanik Haridus: politoloogia ja ajakirjandus Hobid: ujumine, reisimine, punase veini degusteerimine, internet Twitter: twitter.

Olen kohtunud juba mitme tosina Liikme suum Download Torrent, kes tundusid Twitteris olevat võrratud inimesed ning see mulje on õhtusöögi või klaasikese taga üksnes kinnitust saanud. Twitteris aktiivsed inimesed kuuluvad ühte kindlasse ja imelisse põlvkonda. Ja mis minu jaoks veelgi olulisem Twitter on muutnud seda, kuidas ma oma loomingut teistega jagan. Millal Twitter ja Facebook reklaamituru üle võtavad? Praegusel hetkel käib selle üle elav arutelu. Seda pole nii lihtne realiseerida, rahaks teha, aga mõned eksperimendid on käimas.

Biz Stone, Twitteri looja, lükkab seda otsust edasi, kuna inimesed võivad ehmuda. Igatahes mina kipun vaatama asjadele tervikliku nurga alt: internet on turg, kus toimub peaaegu kõik. Google on näiteks just sellele panustanud. Päeval, mil see lõpuks juhtub, nähakse Twitteri-postitust lingiga osta raamat või auto kui midagi täiesti normaalset.

Usun, et inimesed lepivad siis sellega paremini. Mille veel Twitter ja Facebook üle võtavad? Esiteks arvan ma, et Facebook peab pisut kohanduma tegelikult nad juba teevadki seda. See muutub rohkem Twitteri-sarnaseks. Ja Twitter peab omakorda samuti paremaks muutuma.

Windows 7: meie lõplik hinnang Võtta või jätta?

Lihtsus on osa edu põhjusest, ma tean, kuid mõningate aspektide suhtes on ta pisut liiga toores. Raske on ennustada, mida nad üle võtavad, aga nad muutuvad võimsamaks või isegi olulisemaks platvormiks, et juhtida liiklust üle teistele saitidele, mis need ka poleks, ning tähistada inimese staatust ühiskonnas ja professionaalelu vallas.

Uudiste lugemine. Ehkki suured meediabrändid on olulised, läheb publik üha vähem otse uudiste juurde, klikkides pigem lingil, mis on saadetud veebikogukonnast, ning see võibki olla kõik. Aga ma ei usu, et Google tahaks selle lahingu kaotada: nad kas loovad midagi, millega Twitterile ja Facebookile vastu astuda, või ostavad ühe neist õige pea ära. Google on üritanud internetti taasleiutada kuni selleni välja, et nad on praktiliselt kõigi inimeste internetikogemuste omanikud.

Nad ei lepi sellega, et keegi neist paremalt poolt mööda sõidab.

Lisaks on neil võimu mille iganes integreerimiseks. Google Wave on nende uusim katse. Uskumatu toode, praktiliselt veatu ning pakub rohkem, kui oleksime osanud oodata. Väga hea toode, oma klassi tipp ja tõuseb teiste seast kindlalt esile. Harju keskmine. Plussid kaaluvad miinused üles, kuid samas ei midagi erilist. Midagi temas nagu on, ent miinuseid on selgelt rohkem kui plusse ning ostusoovitust talle anda ei saa.

Hoia eemale! See toode on nii halb, et poleks mitte kunagi tohtinud sündidagi. Microsofti aus Oleme sellest juba varemgi juttu teinud, kuid kõik varasem on olnud spekuleerimine. Hinnangu saab anda alles nüüd. Kui ei teaks, et Windows 7 on teinud seesama Microsoft, kes on inimkonnale omal ajal kaela saatnud säärased kohutavad nuhtlused nagu Windows ME ja Windows Vista, võiks arvata, et tegemist on lihtsalt Windowsi-sarnase operatsioonisüsteemiga, mille taga on hoopis teine, märksa mõistlikum firma.

Olen Windows 7 kasutanud paralleelselt koos teises arvutis oleva XP-ga alates maikuust ning nüüdseks juba lõppversioonigi paar nädalat. Võtan julguse öelda, et Windows 7 näol on tegemist esimese Windowsiga, mis üritab ennast Mitmedki uuendused, mis alguses harjumatud on, hakkavad pikemal kasutamisel meeldima.

Isegi väga tahaplaanile hoida ja lasta kasutajal tihti toimetada nii, nagu see tahab.