Koigi riikide liikme keskmine suurus

Kui küsimusele vastamine nõuab pikemat ettevalmistusaega, informeerib arupärimisele vastaja arupärijat ja vallavolikogu sekretäri arupärimisele vastamise ajast. Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki. Dividend 1 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, makstava dividendisumma või -määra kinnitab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

Saadik saab saadikuna olemise ajaks tasuta esimese klassi aastapileti riigiraudteede kõigile lõikudele ning vabapileti posti ja telegraafi autoliinidele posti- ja lennätinlaitoksen autolinjoille. Saadikule, kes kasutab saadikuülesannete täitmisel pikamaabussi või kodumaal regulaarselt sõitvat lennukit, hüvitatakse piletikulud vastavalt sellele, kuidas kantseleikomitee määrab.

Eesti – Vikipeedia

Kui lennuliiklusteeninduse hulka kuulub ka reisijate autotransport, hüvitatakse saadikule ka autosõidukulu. Saadikule makstakse, nii nagu Eduskunna kantseleikomitee määrab, kodu- või välismaal Eduskunna korraldusel tehtud reisi eest sõidukulude hüvitust vastavalt sellele, kuidas riikliku ametireisi eest esimeses sõiduklassis igal konkreetsel juhul makstakse.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Suurbritannia Alates käesoleva aasta aprillist Koigi riikide liikme keskmine suurus parlamendiliikme aastapalk £ 45 63 Kontorikulud hüvitatakse maksimaalselt £ 49 69 ECU ulatuses, mis on samuti tõusnud igal aastal alates Lisakulud kompenseeritakse aastas maksimaalselt £ 12 17 ECU ulatuses, kuna parlamendiliikmel on tegelikult kaks töökohta - Westminster ja oma valimisringkond. Telefoni- ja postiteenus on parlamendiliikmele töökohustuste täitmiseks tasuta.

Pensioniga kindlustatus ulatub aastas maksimaalselt £ Autosõidu kulude hüvitamisel lähtutakse kõrgeimast kompensatsioonist Jalgratta puhul on see miili kohta 6. Ametireisid Parlamendiliikmele hüvitatakse sõidud tööalaste kohustuste täitmiseks EL institutsioonide juurde Brüsselisse, Luksemburgi, Strasbourgi.

Soodustused perekonnaliikmetele Parlamendiliikme abikaasale ja alla aastaste lastele on antud õigus sõidusoodustusteks 15 korral kalendriaasta jooksul sõitudeks Londoni ja valimisringkonna vahel. Taani Alates 1. Põhipalgale lisaks makstakse kulude kompensatsiooni nelja kategooria lõikes, mis on maksuvabad: I: Saadikutele, kes elavad Kopenhaagenis või 45 km kaugusel Kopenhaageni Keskterminaalist: DKK 37 ,58 aastas II: Saadikutele, kes elavad Zealandis ja kaugemal kui 45 km Kopenhaageni Keskterminaalist: DKK 50 Austria Alates Põhipalga tõus on seotud töövõtjate tulu tõusuga.

5. Nõukogu

Peale kuupalga on parlamendiliikmetel õigus nõuda kulude hüvitust teatud summani, mis sõltub nende alalisest elukohast. Prantsusmaa I - Parlamendisoodustus Poliitiliste re z iimide demokratiseerimise olulise teguri - parlamendisoodustuse eesmärgiks on kompenseerida parlamendiliikme volituste täitmisega kaasnevaid kulusid.

Soodustus võimaldab igal kodanikul sõltumatult tema varanduslikust seisundist saada Parlamendi liikmeks ning tagab valituile Koigi riikide liikme keskmine suurus selleks, et täielikult ja välise mõjutuseta täita funktsiooni, mis neile on peale pandud. A - Soodustus koosneb mitmest elemendist Soodustus koosneb mitmest elemendist: Koigi riikide liikme keskmine suurus põhisoodustusest, eluasemesoodustusest ja tööülesannete täitmisega kaasnevast soodustusest.

Rait Pilipenko Järvamaa Lasteabikeskuse 15. sünnipäeval

Alates Selline indekseerimise viis on kinnitatud Parlamendiliikme põhisoodustus määratakse kindlaks riigi kõige kõrgemates ametites olevate ametnike palga alusel. See on võrdne väljaspool skaalat oleva kategooria ametnike riiginõunikute, prefektide, keskaparaadi direktorite jne. See soodustus mõistagi varieerub seaduslike lisatasudega, mis liidetakse põhipalgale, kuid selle puhul rakendatakse samuti mitmesuguseid "blokeerimise" või mahaarvamise viise, mis seda mõjutavad.

Peale selle, parlamendiliikmed saavad analoogiliselt ametnike tasustamise viisile eluasemesoodustust. Neile soodustustele lisandub ametikohuste täitmise soodustus, mis on võrdne veerandiga nende summast, s. Parlamendiliikmel on samuti õigus toetusele perekonnakohustuste täitmiseks ja perekondlikule lisatoetusele, mis varieerub vastavalt ülalpeetavate laste arvule.

Senati Büroo liikmed saavad tänu oma ametinimetusele esinduskulude soodustusi, mille arvestamise aluseks on põhisoodustus ja mille protsent varieerub vastavalt täidetavale funktsioonile.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

B - Kinnipidamised soodustutelt Tegemist on peamiselt sotsiaalkindlustusega seotud kohustuslike mahaarvamistega. Kõik senaatorid maksavad liikmemaksu pensionikassasse mis on praegu 2.

Saadikuvolituste ajaga seotud ebamugavuste leevendamiseks ning võimaldamaks senaatoril, isegi kui ta on valitud üsna lühikeseks ajaks, toetuda küllaldasele liikmemaksude tasemele, võidakse kinnipidamist pensionikassasse kahekordistada saadikuvolituste aja esimeste aastate jooksul, ilma et need täiendavad sissemaksud võiksid ületada 14 aastalaekumist. Senaatorid tasuvad üldkehtestatud sotsiaalmaksu 2.

Neid erinevaid kinnipidamisi arvesse võttes parlamendiliikme soodustus, mis definitsiooni kohaselt on ühesugune saadikutele ja senaatoritele, tõuseb 1. See summa on mõeldud tähtsate mandaatkulude katmiseks, nimelt sõidu- esindus- ja kahe elupaiga kulude katmiseks, mis lasuvad igal senaatoril.

Vabatahtlikke kinnipidamisi võib teha uurimis- või sõprusgruppide või poliitiliste gruppide toetuse näo.

  • Miinimumpalk, keskmine palk ja parlamendi liikme töötasu Euroopa Liidu riikides
  • Üldsätted 1.

Senati reglement näeb ette ka teist tüüpi kinnipidamisi, mis toimivad sanktsioonina kohustuste mittetäitmise eest. Reglemendi art.

Koigi riikide liikme keskmine suurus

Siiski, parlamendiliikme suhtes, kes mõjuval põhjusel ei saanud koosolekutel osaleda, ei kohaldata seda sanktsiooni, kui ta oma puudumist piisavalt põhjendab. Senati reglemendi art.

Riik üldiselt: Palgad ja hüvitised riigieelarvest | Eesti Koostöö Kogu

C - Rakendamise ja kumulatsiooni reeglid nii parlamendisoodustus kui ka eluasemesoodustus "on kehtestatavad tulumaksule vastavalt reeglitele, mis on rakendatavad töötasudele ja palkadele" seadus nr. Reeglid, mis keelavad parlamendiliikme soodustuse kumulatsiooni teist laadi tasudega, tulenevad parlamendi vastuolude rezhiimist.

Nõnda art. Sel põhimõttel on siiski kaks erandit. Esimene, vastavalt vastuolude kohta käivatele määrustele, puudutab kateedrite koosseisulisi professoreid, kellele on ülesandeks tehtud juhtida uurimistöid ja Ülem- ja Alam-Reinimaa ja Moseli jõe departemangudes, vaimulikke ja valitsuse esindajaid usuasjade juhtimises. Teine võimaldab ühendada parlamendisoodustuse igat liiki tsiviil- ja sõjaväeliste pensionidega.

Kuna on tegemist parlamendisoodustuse laekumisega koos soodustustega, mida määratakse teiste saadikuvolituste eest, kehtestati soodustuste ülemmäär saadikuvolituste kumulatsiooni korral seadusega nr. Kinnipeetud ülemmäär on võrdne 1,5 kordsele parlamendi põhisoodustuse summale, mis 1.

Nõnda ei või senaator oma kohalike mandaatidena saada üle Kuna parlamendiliikme soodustuse põhisumma on kindlaks määratud seadusega, siis ei saa seda vähendada. Ülemmäära ületamise korral toimub võrdsustamine teiste soodustuste või tasude pealt. II - Sotsiaalkindlustus ja pension A - Sotsiaalkindlustus Tegutsevad senaatorid on kohustuslikult Senati iseseisva sotsiaalkindlustuskassa liikmed, mis annab neile ühelt poolt üldisele korrale vastavaid baastoetusi ja teiselt poolt täiendavaid toetusi spetsiifilise sissemaksu kaudu.

B - Pension Tegevsenaatorid on kohustuslikult endiste senaatorite iseseisva kassa liikmed, mille juures nad loovad endale õiguse saada pensioni. Vanaduspensionid on proportsionaalses suhtes aastaste laekumistega ja neid hakatakse maksma alles saadikuvolituste aja lõpul.

Lisaks tagab kassa ka edaspidi pensionide maksmise leseks jäänud abikaasadele ja endiste senaatorite alaealistele orbudele. Senaatori keskmine pension on 14, franki kuus. III - Individuaalsed vahendid Kui Senatis endas paljud administratiivstruktuurid saadikuvolituste täitmisel kokku langevad, on loodud individuaalsed vahendid, võimaldamaks igal senaatoril organiseerida Luxembourg'i Palees või oma departemangus, oma saadikuvolitusi vastavalt omaenda vajadustele.

Kinnistatuina senaatorile endale, mitte aga Assambleele, on need vahendid "isikliku" iseloomuga, sest nende eesmärgiks on võimalikult paremini kohandada saadikuvolituste täitmise tingimusi iga senaatori eriliste ettekirjutustega.

A - Mandaadi esinduskulude soodustused Senaatorid saavad oma poliitiliste gruppide kaudu spetsiaalset soodustust, mille eesmärgiks on nende saadikuvolituste täitmisega kaasnevate kulutuste katmine sekretariaadi personali tasustamine, alalise ruumi üürimine, büroosisustus jne.

Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus – Riigi Teataja

See soodustus hakkab kehtima 1. B - Abid Senaatorite isiklikud töötingimused on tunduvalt paranenud võrreldes võimalusega, mida neile pakutakse Nende kaastöötajate osa seisneb "senaatori abistamises isiklike ülesannete täitmisel, mis on otseselt seotud tema parlamendisaadiku volituste täitmisega", samade Senati Büroo otsuste piirides, mis selle võimaluse on loonud. Abid on senaatori erilised kaastöötajad: tööle võetud otseselt tema poolt ilma mingi muu kitsenduseta peale selle, et nad peavad olema poliitiliselt ja isiklikult sobivad ning omama bakalaureuse kraadi; nad on otseselt seotud oma tööandjaga eraõigusliku lepingu kaudu.

Senati abi piirdub sellega, et ta annab saadikule vajalikke krediite oma abiliste tasustamiseks ühe ühingu käsutuses; vorm on määratud Assotsiatsiooni ülesandeks on täita kõiki formaalsusi, mida toob kaasa Kuidas suurendada liikmete suurust administratiivne ja finantsjuhtimine senaatorite kulul. Parlamendiliikmete poolt abidele antud ülesanded varieeruvad vastavalt saadikuvolituste iseloomule, millest nad sõltuvad, ja nende huvikeskmele: enam kui pooled abidest täidavad oma funktsiooni senaatori valimisringkonnas, kes neid kasutab ja kes on talle järelikult toeks tema kohalikus tegevuses.

IV - Materiaalsed vahendid Igal senaatoril on oma isiklik büroo. B - Infotehnika Iga senaator saab toetust arvutustehnika näol.

Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus (lühend - REOS)

Tal on juurdepääs Internetti, elektronpostile ja teatavale arvule juriidilistele ja majanduslikele andmebaasidele. Iga senaator võib luua oma lehekülje Senati Interneti serveris. C - Telefon ja faks Senaatorid võivad käesoleval ajal kasutada kaht telefoniliini ja üht faksiliini. Nende seadmete jaoks on senaatoritel kokkulepe kommunikatsioonivahendite kasutamise osas Senati kulul, mille aastane summa sõltub valimisringkonna kaugusest.

Iga senaatori kasutuses võib olla kaks faksiaparaati. Üks on vastavalt senaatori valikule paigaldatud tema valimisringkonda või Ile-de-France'i piirkonda ja teine tema büroosse Luxembourg'i Palees. D - Postikulude tasumine Parlamendiliikmele võimaldatakse tasuta postikulusid kirjadele, mida tingivad parlamendiliikme ametivolitused.

Kohalikesse valimisorganitesse valitute kollektiivseid kirjavahetusi võidakse samuti teatud tingimustel vabastada saatekuludest. E - Postkontor Luxembourg'i Palees on avatud postkontor. See osutab senaatoritele tavalisi postiteenuseid.

Riik üldiselt: Palgad ja hüvitised riigieelarvest

Igal senaatoril on seal kasutada oma postkast. F - Juuksurisalong Prouade ja härrade senaatorite kasutuses on juuksurisalong. Teenuste eest tasuvad senaatorid. G - Tubakaäri Luxembourg'i Palees on tubakaäri. Kõigi ostude eest tasuvad senaatorid. H - Transpordivahendid Senaatorid saavad kasutada teatavaid liiklus- või transpordivahendeid vastavalt sellele, millist liiklusvahendit ta kasutab.

Õhutransport Senaatoritel on õigus teha aastas 40 edasi-tagasi reisi Pariisi ja oma valimisringkonna vahel Prantsusmaa territooriumil v.

Koigi vallavolikogu töökord

Riigiraudtee Senaatoritel on sõidukaart, mis kehtib kogu raudteevõrgu ulatuses. Autod Lühiajalisteks sõitudeks, mis on seotud saadikuvolituste täitmisega Pariisis ja sellega piirnevates kommuunides, võidakse kasutada Senati autopargi autosid. Juhul, kui ühtki vaba sõidukit ei ole, kasutab Senat nende sõitude teostamiseks Pariisi taksosid. I - Toitlustamine Senaatorite ja nende külaliste esmaseks teenindamiseks on reserveeritud restoran. Tasumine toimub senaatorite kulul.

J - Eluase Senaatorid võivad saada eluasemetoetust Pariisi piirkonnas ja senaatorite valimisringkonnas. Toetuse tagasi?