30 aasta jooksul on liikme suurus

Eelisaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul hääleõigusega punktis 5. Liikme surm 1 Liikme surma korral liikmesus lõpeb. Põhikirja muutmine 5. Kohtu määratud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme määramiseni üldkoosoleku poolt või muul põhikirjas ettenähtud viisil [ RT I , 39, - jõust. Oli suudetud enesele pinda luua ja kauba läbimüügi summa kasvas aast-aastalt.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. Audiitori valimine ja tasustamine 3. Nõukogu liikmete valimine ja töö tasustamine 4.

Suurenda liige 8 kella

Põhikirja muutmine 5. Aktsiakapitali suurendamine 6.

suur tura

Vahetusvõlakirjade väljaandmine 7. Baltika Grupi Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks Lauri Kustaa Äimä on nõukogu uus liige. Härra Äimä on Kaima Capital Oy tegevdirektor.

Kuni Lauri Kustaa Äimä ei oma Baltika aktsiaid. Põhikirja muutmine - Muuta AS Baltika põhikirja järgmiselt: Muuta seltsi põhikirja punkti 2 järgmiselt: 2.

Uurige liikmete suurust

Muuta seltsi põhikirja punkti 3. Seltsi nõukogul on Juhatus saadab viieteistkümne 15 päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmist ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded.

Harjutused liikme suurendamiseks on reaalsed

Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe 2 kuu jooksul teate avaldamisest. Muuta seltsi põhikirja punkti 4 järgmiselt: 4. Aktsiad 4. Iga Aktsia nimiväärtus on kümme 10 krooni.

Lihtaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.

Lihtaktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe 1 hääle.

Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel. Väljaastumine 1 Ühistu liikmel on õigus ühistust välja astuda kuni ühistu lõpetamisotsuse tegemiseni. Väljaastumisõiguse piiramine 1 Väljaastumisõiguse võib välistada põhikirja või lepinguga kuni viieks aastaks, arvates liikmeks saamisest. Väljaastumisõigust ei saa täielikult välistada ega teha seda ebamõistlikult raskeks. Sellisel juhul peab liige tasuma ühistule käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud hüvituse.

Eelisaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul hääleõigusega punktis 5. 30 aasta jooksul on liikme suurus põhikirja punkti 5.

Navigeerimismenüü

Nõukogul on kolm 3 kuni seitse 7 liiget. Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Jätta põhikirjast välja punkt 5. Muuta põhikirja punkti 8. Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek.

Konsolideerimisgrupi / majandusaasta aruanne

Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide suurus ja dividendide väljamaksmise aeg, koht ja maksmise kord. Seltsi Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada. Aktsiakapitali suurendamine - Suurendada AS Baltika aktsiakapitali emiteerides kutselistele investoritele kuni neli miljonit eelisaktsiat nimiväärtusega 10 krooni 0,64 eurot ja väljalaskehinnaga 10 krooni 0,64 eurot.

AS Baltika aktsiakapitali suurendatakse kuni 40 miljoni krooni 2,56 miljoni euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on kuni krooni 14 eurot. Aktsiate märkimine toimub Juhul kui kutselised investorid ei märgi kõiki uusi aktsiaid, anda juhatusele õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad.

Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid. Vahetusvõlakirjade väljaandmine - Võttes arvesse Baltika kontserni juhtkonna täiendava motiveerimise vajadust tänases keerulises majanduskeskkonnas ja asjaolu, et kaks eelmist, E ja F võlakirjade emissioonid ei realiseerunud, lasta välja 1 vahetusvõlakirja G võlakirja nimiväärtusega 0,10 krooni 0, eurotmida pakutakse Baltika soodustuste programmi raames Baltika kontserni kuuluvate äriühingute juhtivtöötajatele.

Selts on oma tegevuses sõltumatu ja juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning kodukorrast. Liikmemaksu suuruse määrab Seltsi Üldkoosolek. Seltsi visioon on pidevalt tõsta Eesti rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu arstitudengite arendamise, rahva tervist toetavate hoiakute juurutamise ning tervisesõbraliku poliitilise keskkonna loomise abil.

Aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest. Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga krooni 11 eurot.

Võlakirjade märkimisperiood on ajavahemikul Iga võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida ühe ettevõtja aktsia nimiväärusega 10 krooni 0,64 eurot. Aktsiate märkimisperiood on alates 1. Aktsia väljalaskehind on 12 krooni 0,77 eurot.

Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse aktsia väljalaskehinna eest tasumisena.